STIFTELSEN FELLESSKAP MOT SEKSUELLE OVERGREP

FMSO ble etablert i 1999 og er fellesorganisasjonen til landets sentre mot incest og seksuelle overgrep. FMSO driftes av midler fra Barne-, ungdoms og familiedirektoratet og fra en årlig medlemskontingent.

 

FMSO

TILBUD VED SENTRENE

FMSOs medlemssentre tilbyr et variert tilbud for sine brukere, men kjernetilbudene er tilnærmet like ved alle sentrene. Tilbudene kan ikke rangeres og blir alle ansett som like viktige i arbeidet med å tilrettelegge for hjelp til selvhjelp.

SELVHJELPSGRUPPER

I en selvhjelpsgruppe møter brukere andre brukere med felles problemstillinger, og de utveksler erfaringer og gir hverandre gjensidig støtte. Selvhjelpsgruppene settes sammen av de ansatte basert på kriterier som alder, problematikk og interesser.

SAMTALER

Samtaler er individuelle samtaler hvor en bruker får snakke med en ansatt om sin egen historie og problematikk. En samtale kan foregå på senteret, utenfor senteret eller pr telefon. Samtaler tilbys også til partnere eller andre nærstående.

DIVERSE GRUPPER

Sentrene tilbyr en rekke andre tilbud/grupper ut fra brukernes behov, og hva som faglig sett regnes som noe en utsatt har behov for. Felles ved disse tilbudene er at de representerer ulike innfallsvinkler når det gjelder å tilrettelegge for hjelp til selvhjelp.

TEMAMØTER

På temamøter blir det orientert/forelest om et tema som kan gi større kunnskap og innsikt i ulike emner. Dette er ikke et forum hvor brukere snakker om personlige ting.

ÅPENT HUS

Sentrene tilrettelegger i ulik grad for uorganisert opphold på sentrene og mulighet for brukerstyrte aktiviteter. Tilrettelegging for sosiale arenaer har som mål å tilrettelegge for likemannsarbeid brukere imellom.

UTADRETTET

Sentrene har som et av sine mål å forebygge seksuelle overgrep gjennom undervisning- og annet opplysningsarbeid. Sentrene tilbyr også råd og veiledning til det øvrige hjelpeapparatet.

FINN ET SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP