FMSO – hjem

STIFTELSEN FELLESSKAP MOT SEKSUELLE OVERGREP

FMSO ble etablert i 1999 og er fellesorganisasjonen til landets sentre mot incest og seksuelle overgrep. FMSO driftes av midler fra Barne-, ungdoms og familiedirektoratet og fra en årlig medlemskontingent.

Selvhjelpsgrupper

I en selvhjelpsgruppe møter brukere andre brukere med felles problemstillinger, og de utveksler erfaringer og gir hverandre gjensidig støtte. Selvhjelpsgruppene settes sammen av de ansatte basert på kriterier som alder, problematikk og interesser.

Samtaler

Samtaler er individuelle samtaler hvor en bruker får snakke med en ansatt om sin egen historie og problematikk. En samtale kan foregå på senteret, utenfor senteret eller pr telefon. Samtaler tilbys også til partnere eller andre nærstående.

Samtaler

Samtaler er individuelle samtaler hvor en bruker får snakke med en ansatt om sin egen historie og problematikk. En samtale kan foregå på senteret, utenfor senteret eller pr telefon. Samtaler tilbys også til partnere eller andre nærstående.

Temamøter

På temamøter blir det orientert/forelest om et tema som kan gi større kunnskap og innsikt i ulike emner. Dette er ikke et forum hvor brukere snakker om personlige ting.

Åpent hus

Sentrene tilrettelegger i ulik grad for uorganisert opphold på sentrene og mulighet for brukerstyrte aktiviteter. Tilrettelegging for sosiale arenaer har som mål å tilrettelegge for likemannsarbeid brukere imellom.

Utadrettet

Sentrene har som et av sine mål å forebygge seksuelle overgrep gjennom undervisning- og annet opplysningsarbeid. Sentrene tilbyr også råd og veiledning til det øvrige hjelpeapparatet.

Landsdekkende døgnåpen telefon for overgrepsutsatte. Gratis grønt nummer fra fasttelefon og Telenor mobil: