Definisjoner og omfang

Det er ulike definisjoner på hva seksuelle overgrep mot barn innebærer. Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatiske stress (NKVTS) viser noen fellesstrekk i definisjonene som finnes i sosialfaglig, psykologisk og sosiologisk faglitteratur:

  • Det er en handling som barnet ikke kan forstå, ikke er modent for og ikke kan gi informert samtykke til.
  • Handlingen krenker barnets integritet.
  • Den voksne utnytter barnets avhengighet og/eller egen maktposisjon.
  • Handlingen baserer seg primært på den voksnes behov.
  • Aktiviteten bryter med sosiale tabuer innenfor familien eller den aktuelle kulturen eller er ulovlig.

En vanlig definisjon av incest er at det er et samkvem mellom barn og deres biologiske foreldre, besteforeldre eller oldeforeldre. Dette omfatter også søskenincest. Et sosialpsykologisk perspektiv vil ofte utvide incestbegrepet til alle som innehar en foreldrerolle eller en liknende omsorgsrolle overfor barnet.

FMSO og medlemssentrene definerer seksuelle overgrep som fysisk og/eller psykisk utnyttelse av barn eller voksne sin seksuelle integritet. Utnyttelsen ovverfor barn begås ofte av en tillitsperson.

Det er viktig for sentrene å fremheve at seksuelle overgrep skjer uavhengig av kjønn, relasjoner og alder (både på offer og overgriper). FMSO og sentrene graderer ikke overgrep etter alvorlighetsgrad.

Juridiske definisjoner 

Straffelovens kapittel om seksuelle overgrep har vært gjenstand for store endringer. Samme handling kan ha ulike navn, og defineres og straffes forskjellig avhengig av når den ble begått og hvem den utsatte er. Alder på den utsatte da overgrepe/-ene skjedde kan også være utslagsgivende, og sakene kan ha ulik foreldelsesfrist.

«Incest» er ikke et begrep som blir brukt eksplisitt i eksisterende strafelov, men det blir framhevet at det er straffbart å  ha seksuell omgang med slektning i nedstigende linje, hvor slektning defineres som biologisk eller adopterte etterkommere. Dersom man har seksuell omgang med forsterbarn, pleiebarn, stebarn eller en annen person under 18 år som er i ens omsorg, myndighet eller oppsikt, kan man straffes på samme måte som en slektning selv om man ikke er slektning i juridisk sammenheng. Samleie mellom søsken har en egen, mindre omfattende bestemmelse.

I gjeldene straffelov graderes overgrep gjennom begrepene seksuelt krenkende atferd, seksuell handling, seksuell omgang og grov seksuell omgang. Voldtekt kommer utenom disse begrepene.

Les mer om seksuallovbrudd i kapittel 26 i Straffeloven.

Barn som krenker barn –unge overgripere

De senere årene har vi sett flere tilfeller av uønsket seksuell kontakt mellom jevnaldrende barn og tenåringer. Det kan vær eldre barn som forgriper seg på yngre, eller – i noen tilfeller – yngre barn som forgriper seg på eldre. Forskning viser at et ikke ubetydelig antall voksne overgripere begikk sitt første overgrep som barn eller i ung alder. Det blir derfor viktig å inkludere seksuell aktivitet mellom barn som ikke er tuftet på lek og gjensidighet, men hvor det er innslag av lureri, press, tvang, trusler eller vold når man snakker om seksuelle overgrep (NKVTS).

Barn under 12 år som forgriper seg på yngre barn blir ikke omtalt som overgriper eller ung overgriper. i disse tilfelle snakker man heller om ”barn med seksuelt upassende adferd» eller «barn med seksuelt aggressiv adferd”.

Omfang av seksuell overgrep

Omfanget av seksuelle overgrep mot barn er veldokumentert gjennom forskning, men omfangstallene varierer likevel mellom studiene. Årsaker som ligger til grunn for dette kan være at forskere har studert ulike utvalg, at de har brukt ulike definisjoner på et seksuelt overgrep, eller at de har benyttet ulike spørsmålsformuleringer. Undersøkelser som omfatter alle former for seksuelle overgrep vil naturligvis gi høyere tall enn undersøkelser som kun fokuserer på de groveste formene for seksuelle overgrep. Det er imidlertid ingen tvil om at incest og seksuelle overgrep såpass utbredt at det er et alvorlig samfunns- og helseproblem. I nyere norske undersøkelser fremkommer følgende tall:

  • 11,4 % av kvinner og 0,9 % av menn har opplevd uønsket seksuell omgang før fylte 16 år (Steine et al., 2012)
  • 21,2 % av kvinner og 7,8 % av menn har opplevd seksuelt overgrep eller krenkelser i barndommen (Thoresen & Hjemdal, 2014)

Internasjonale undersøkelser viser at 30-50 % av seksuelle overgrep mot barn blir begått av unge under 18 år. Disse undersøkelsene inkluderer også jevnalderovergrep og overgrep begått av barn under 13 år (Søftestad, 2014).

Internasjonale undersøkelser (Barbaree & Marshall 2006, Bonner 2006, Långstrøm 200) viser at flertallet av barn og unge som begår seksuelle overgrep har en vanskelig bakgrunn og mellom 30 og 70 % av unge overgripere har selv vært utsatt for seksuelle overgrep. Mange barn og unge med overgrepsadferd har i tillegg vært utsatt fysiske eller psykiske overgrep eller omsorgssvikt. Undersøkelser viser videre at blant jenter som forgriper seg seksuelt, har flere vært misbrukt seksuelt enn det som er tilfellet for gutter. Samme undersøkelser viser at disse jentene i gjennomsnitt har vært utsatt for flere overgrep, grovere overgrep og at de særlig har vært utsatt for flere overgripere enn tilfellet er for gutter. Flertallet av overgripere under 18 år er gutter, og en internasjonal studie viser at gutter står bak 85 % av overgrep begått av personer under 18 år (sitert av Knutsen Ingnes & Kleive, 2011).

Omtrent 50 % av voksne overgripere forteller at de begikk sitt første seksuelle overgrep mens de ennå var barn eller i tenårene (Søftestad, 2014). I en norsk undersøkelse som ble gjennomført blant elever i videregående skole fremkom det at 12 % av guttene innrømmet å ha overfalt, presset etler tvunget noen til å delta i seksuelle handlinger (Mossige, Ainsaar og Svedin, 2007).

Mer statistikk om seksuelle overgrep mot barn finner du på Bufdir sin sider.

Kilder

Bufdir: https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Oppvekst/Vold_og_overgrep_mot_barn/

Knudsen Ingnes, Eili & Kleive, Helle (2011). I møte med unge overgripere. Gyldendal Akademisk.

Mossige, S., Ainsaar, M. & Svedin, C. G. (2007). The Baltic sea regional study of adolescents’ sexuality. NOVA-rapport 18/07. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Lovdata: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28/KAPITTEL_2-11#KAPITTEL_2-11

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS): https://www.nkvts.no/tema/vold-og-overgrep-i-naere-relasjoner/

Steine, I., Milde, A.M., Borvatn, B., Grønli, J., Nordhus, I.H., Mrdalj, J., & Pallesen, S., (2012) Forekomsten av seksuelle overgrep i et representativt befolkningsutvalg i Norge. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 49(10), 950–957

Søftestad, Siri (2014). Seksuelle overgrep. Fra privat avmakt til tverretatlig handlekraft. Universitetsforlaget

Thoresen, S., & Hjemdal, O.K. (red.) (2014). Vold og voldtekt i Norge. En nasjonal forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv. (NKVTS Rapport nr. 1, 2014). Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

FMSO_Toppbanner_FB