Mistanke og meldeplikt

Her er noen generelle råd fra Statens Barnehus om hvordan du går fram ved mistanke om vold, seksuelle overgrep eller omsorgssvikt.

• Generell usikkerhet eller bekymring bør meldes til det lokale barnevernet. Konkret mistanke eller konkrete hendelser vedrørende vold eller seksuelle overgrep skal i tillegg anmeldes til politiet som er rette instans til å undersøke lovbrudd.

• Barnehager, skoler, SFO, helsepersonell og andre instanser har meldeplikt og skal ved mistanke om vold eller overgrep ikke avvente situasjonen, men omgående kontakte kommunens barneverntjeneste eller politiet som nevnt over.

• Antatt overgriper må ikke konfronteres med mistanke før anmeldelse! Overlat dette til politiet.

• Får du gjennom ditt arbeid mistanke om at barn kan være usatt for vold eller overgrep bør du drøfte saken med nærmeste overordnede og kontakte lokalt hjelpeapparat. Du kan i første omgang drøfte din mistanke anonymt hvis du er usikker. Politiet, barnevern eller Barnehus kan ringes for å drøfte hvordan du skal håndtere din mistanke.

• Får du som privatperson mistanke om vold eller seksuelle overgrep mot barn eller psykisk utviklingshemmede bør du kontakte politiet, barnevern eller Barnehus for å drøfte hvordan du skal håndtere din mistanke.

• Skriv logg og noter ned! Fortsett å føre notater etter hvert som du observerer eller snakker med den utsatte. Notatene kan bli viktige i en eventuell anmeldelse, melding til barnevernet eller rettsak.

• Dersom barnet/den utsatte forteller selv, er det viktig at de forteller fritt og at du stiller åpne og ikke ledende spørsmål. Skriv ned utsagn, detaljer eller uttalelser så ordrett som mulig. Ta med i hvilken situasjon barnet/den utsatte forteller, og beskriv sinnstilstand.

• Ved alvorlige overgrep bør den utsatte til legeundersøkelse så raskt som mulig. Vent med å dusje/vaske kroppen, oppbevar alle klær separat i tørre poser. Hvis seksuelle overgrep kan det sikres biologiske spor.

• Det bør alltid undersøkes og dokumenteres vedrørende eventuelle merker, skader, blåmerker av lege med egnet spesialutstyr. Ta derfor kontakt med lege med spesialkompetanse, for eksempel legevakt eller sykehus, samt politiet umiddelbart.

Statens Barnehus er et tilbud til barn og ungdom som kan ha vært utsatt for, eller vært vitne til vold eller seksuelle overgrep, der det foreligger en politianmeldelse. Tilbudet er også for voksne med en psykisk utviklingshemming. Statens Barnehus gir også råd og veiledning til privatpersoner og offentlige instanser i anonyme saker som er uavklarte.

Les mer om Statens Barnehus