Om FMSO

Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep (FMSO) ble etablert i 1999 og er fellesorganisasjonen til landets sentre mot incest og seksuelle overgrep og Dixi Ressurssenter mot voldtekt. FMSO driftes av midler fra Barne-, ungdoms og familiedirektoratet og fra en årlig medlemskontingent.

FMSOs vedtektsfestede formål er å

• Samle sentre mot incest og seksuelle overgrep i Norge som arbeider etter selvhjelpsideologi.
• Være bindeledd mellom medlemssentrene for utveksling av kunnskap og erfaring.
• Etablere felles kontaktpunkt på landsbasis, blant annet gjennom ledersamlinger og landskonferanser.
• Fungere som medlemssentrenes felles talerør i kontakt med myndigheter og media, og en høringsinstans i saker som omhandler seksuelle overgrep.
• Være pådriver innenfor medlemssentrenes kvalitet- og utviklingsarbeid.

FMSO arrangerer fire samlinger hvert år hvor daglige ledere fra medlemssentrene møtes for erfaringsutveksling, faglige drøftinger og kompetanseheving. I samarbeid med medlemssentre arrangerer FMSO en årlig landskonferanse og et innføringskurs som har til hensikt å bidra med opplæring til nyansatte ved sentrene.

Ut ifra behov og ønske fra medlemssentrene, tar FMSO initiativ til og legger til rette for at enkelte oppgaver gjennomføres via ulike arbeidsgrupper på tvers av sentrene. FMSO tilstreber til enhver tid å være en tilgjengelig medlemsorganisasjon som har kunnskap og oppdatert informasjon om sine medlemssenters drift og tilbud.

FMSO består av én person, daglig leder i 100 % stilling.

FMSO tar imot henvendelser fra media, offentlig hjelpeapparat, andre organisasjoner/instanser, studenter, privatpersoner mfl.

FMSO er medlem av Forum for Barnekonvensjonen.

FMSOs post- og besøksadresse er Torggata 1, 0181 Oslo.

Brosjyre om FMSO og Sentrene mot incest og seksuelle overgrep

Daglig leder – Linda Bakke

Linda Bakke

Utdannet sosionom, med videreutdanning i personaladministrasjon og ledelse, jus og saksbehandling og FNs Barnekonvensjon. Bakke har bakgrunn fra kommunalt barnevern og som leder i et kommunalt, tverrfaglig seksuelt overgrepsteam.

Daglig leder kan kontaktes på e-postadresse: kontor@nyfmso.digi.space eller telefon/sms 948 14 385.