Vedtekter

Vedtektene ble vedtatt på FMSOs årsmøte 28. april 2014 og godkjent av Stiftelsestilsynet 24. oktober 2014.

§ 1: STIFTELSENS NAVN

Stiftelsens navn er Fellesskap mot seksuelle overgrep. FMSO.

§ 2: STIFTELSENS FORMÅL

  • Samle sentre mot incest og seksuelle overgrep i Norge som arbeider etter selvhjelpsideologi.
  • Være bindeledd mellom medlemssentrene for utveksling av kunnskap og erfaring.
  • Etablere felles kontaktpunkt på landsbasis.
  • Fungere som medlemssentrenes felles talerør i kontakt med myndigheter og media, og en høringsinstans i saker som omhandler seksuelle overgrep.
  • Være pådriver innenfor medlemssentrenes kvalitet- og utviklingsarbeid.

§ 3: MEDLEMMER

Rett til å bli medlem av stiftelsen er sentre mot incest og seksuelle overgrep.

§ 4: ORGANISASJON, LEDELSE OG ADMINISTRASJON

§ 4-1: Foreningens organer er:

*årsmøtet

*styret

*administrasjonen

§ 5: ÅRSMØTET

§ 5-1: Det skal avholdes årsmøte innen utløpet av andre kvartal hvert år. Medlemmene varsles om tidspunktet for årsmøtet senest åtte uker på forhånd.  På årsmøtet behandles disse sakene:

  • styrets årsberetning, handlingsprogram, revidert regnskap og budsjettforslag
  • andre saker
  • valg av styre og revisor
  • beslutte omdanning av stiftelsen etter forslag fra styret

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være sendt styret senest seks uker før møtet holdes.

§ 5-2: Styret innkaller til årsmøte. Innkallingen sendes ut senest tre uker før årsmøtet. Med innkallingen følger styrets forslag til dagsorden med redegjørelse for sakene, styrets innstillinger og forslag til valg av nye kandidater til styret.

§ 5-3: På årsmøtet har følgende stemmerett: offentlige instanser som yter tilskudd til driften, medlemssentrene ved daglig leder, samt styrets medlemmer.

§ 6: STIFTELSENS STYRE

§ 6-1: Styret er stiftelsens øverste organ.

§ 6-2: FMSO har et styre bestående av 6 medlemmer med leder, nestleder og 4 styremedlemmer. Styret leder stiftelsens virksomhet i henhold til vedtektene og årsmøtets vedtak og har myndighet til å fatte vedtak vedrørende stiftelsens virksomhet i alle saker.

§ 6-3: Styremedlemmer og styreleder velges av årsmøtet etter innstilling fra styret. Hvert styremedlem velges for 2 år og kan maksimalt gjenvelges to ganger. Halvparten av styret skal rulleres ved hvert valg. Styret konstituerer seg selv. Personer med engasjement og/eller kompetanse på fagfeltet er valgbare til styret. 3 av medlemmene i styret skal representere 3 forskjellige medlemssentre i FMSO. Styreleder skal ikke velges blant representantene fra medlemssentrene. Det skal tilstrebes en jevn kjønnsfordeling i styret.

§ 6-4: Styret har ansvar for forvaltning av stiftelsens midler og for at stiftelsen drives i samsvar med gjeldende lovbestemmelser. Styret skal utarbeide budsjettforslag, årsrapport, regnskap og tiltak. Årsrapporten skal redegjøre for iverksatte tiltak og aktiviteter. Styret engasjerer daglig leder og de personer og den kompetanse som er nødvendig for å oppfylle målsettingen.

§ 6-5: Styret innkalles med saksliste. Avgjørelser i styret skjer ved simpelt flertall, og ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. Styret er vedtaksført når minst 4 av styremedlemmene er tilstede. Det føres protokoll over vedtakene i styret.  Daglig leder i FMSO har møte-, tale- og forslagsrett og er styrets sekretær.

§ 6-6: Styret har også som oppgave å avgi innstilling til årsmøtet om valg av styremedlemmer til FMSO sitt styre. Styret har ansvaret for å finne egnede kandidater og forespørre dem. Innen 8 uker før Årsmøtet skal styret sende ut informasjon om hvem som er på valg til alle medlemssentre i FMSO og forespørsel om å fremme forslag til kandidater for styreverv. Medlemssentrene bes komme med forslag til styremedlemmer senest innen to uker etter at brevet er mottatt.

§ 7: ADMINISTRASJON

§ 7-1: Administrasjonen består av en daglig leder som har ansvar for den daglige driften. Daglig leder skal forberede saker og legge disse frem for styret. Daglig leder har ansvar for den daglige gjennomføring av målsettinger og planer som er vedtatt.

§ 7-2: Styret kan gi prokura til daglig leder.

§ 8: ØKONOMI

§ 8-1: Stiftelsen skal årlig søke om offentlige midler fra Staten. Grunnkapitalen skal være kr 100 000.

§ 8-2: Medlemmene betaler en årlig medlemskontingent. Ved innmeldelse i FMSO starter betaling av medlemskontingenten påfølgende måned etter innmelding.

§ 8-3: Utmeldelse av FMSO må skje innen 01. september inneværende år for å unngå å betale medlemskontingent påfølgende år.

§ 9: REVISJON

Stiftelsen skal benytte registrert eller statsautorisert revisor.

§ 10: OMDANNING OG VEDTEKTSENDRING

§ 10-1: Alle endringer i vedtektene foregår i henhold til reglene i Stiftelsesloven og må godkjennes av Stiftelsestilsynet før de er gyldige.

§ 10-2: Vedtektsendringer eller avvikling eller omdanning til annet formål krever 2/3 flertall i årsmøtet. Hvis det opprinnelige formål med stiftelsen skal fravikes, så skal nytt formål fortrinnsvis søkes innenfor området bekjempelse av vold mot kvinner/menn og barn.

§ 10-3: Ved en eventuell oppløsning av stiftelsen vil styret eller et samlet ledermøte vedta en humanitær/interesse organisasjon som overskytende midler skal gå til.