Styret

Styret til FMSO består av styreleder, nestleder og tre styremedlemmer, samt to varamedlemmer. To av medlemmene representere to forskjellige medlemssentre i FMSO. Daglig leder i FMSO er styrets sekretær.

Styret leder stiftelsens i henhold til vedtektene og årsmøtets vedtak, og har myndighet til å fatte vedtak vedrørende stiftelsens virksomhet i alle saker. Personer med engasjement og/eller kompetanse på fagfeltet er valgbare til styret.

Styret har ansvar for forvaltning av stiftelsens midler, og for at stiftelsen drives i samsvar med gjeldende lovbestemmelser.