Nyhetsbrev #13

Av Ingvild Hestad Torkelsen | Foto Charlein Gracia på Unsplash.

Follow by Email
Facebook
Twitter

Norge har levert rapporter til FNs komité for barnets rettigheter i 1993, 1998, 2003 og 2008. I 2016 ble den femte og sjette rapporten levert, supplert med rapporter fra Barneombudet, Forum for barnekonvensjonen og en egen rapport fra barn og unge. Onsdag 6. juni mottok Norge de avsluttende merknadene fra FNs barnekomité.

 

Komiteen har følgende bemerkninger til det norske arbeidet med vold mot barn:

Misbruk og forsømmelse av barn

Komiteen ser at det er satt inn flere politiske og lovgivende tiltak for å adressere og hindre vold mot barn, men anbefaler at Regjeringen:

 • Styrker arbeidet med å snakke om ikke-voldelig og deltakende oppdragelse med foreldre og kommende foreldre. Det bør skje på flere flater - eksempelvis som kampanjer i media og gjennom tilbud om informasjonsmøter.
 • Sørger for at alle barn har tilgang til både en døgnåpen hjelpelinje og til ansatte i skole eller ved varslingssentre i kommunen som har kvalifiserte ansatte, for eksempel helsesøstre. Barn må ha tilgang til flere muligheter for å varsle og det må sikres at barn kjenner til alle mulighetene.
 • Sørger for at barn som er ofre for vold og misbruk er får tilstrekkelig støtte på kommunalt nivå, og styrker kommunen sin kapasitet på dette feltet.


Seksuell utnyttelse og seksuelt misbruk av barn

Komiteen roser innsatsen som er gjort for å forebygge og bekjempe seksuell utnyttelse og misbruk av barn, blant annet gjennom å styrke lovgivningen i den nye straffeloven. Komiteen er derimot  urolig for at den nåværende Handlingsplanen ikke fokuserer nok på farene som oppstår på nett, og er spesielt bekymret for:

 • Den særlige sårbarheten jenter har for å bli seksuelt utnyttet eller misbrukt. Samiske jenter, jenter med funksjonshemminger, enslige barn, barn som tilhører minoriteter og barn som bor i fattige husstander med høyt alkoholforbruk, er spesielt utsatt.
 • At det ikke er en samtykkelov i straffelovens definisjon av voldtekt.
 • Den rapporterte økningen av seksuelt misbruk og utnyttelse på nett. Dette
  inkluderer grooming-saker, seksuell utpressing og overgrepsmateriale av barn.
 • Det er en uheldig trend at det er en underrapporteringen av seksuell utnyttelse av barn, og spesielt hvis den utsatte er en gutt.
 • Saker om seksuelt misbruk og utnyttelse av barn begått av personer under 18 år
 • Datagrunnlaget for de ulike former for seksuelt misbruk og utnyttelse av barn er mangelfullt og for generelt.

 

Komiteen har følgende anbefalinger til det videre arbeidet med vold mot barn i Norge:

• Norge bør øke innsatsen på forebygging, behandling og sosial re-integrering av utsatte barn.

• Regjeringen bør utarbeide en handlingsplan som spesifikt ser på bekjempelse av vold mot kvinner og jenter, og som fokuserer på å eliminere voldtekt og andre former for seksuelle overgrep. Handlingsplanen må inneholde spesifikke tiltak for å hindre og bekjempe overgrep og utnyttelse via nett, og for hvordan man bør styrke innsatsen for å hindre grooming, seksuell utpressing eller overgrepsmateriale av barn. Handlingsplanen må inkludere det samiske miljøet.

 • Det bør være en økt bevilgning til menneskelige, tekniske og økonomiske ressurser, inkludert i KRIPOS, for å få bedre beskyttelse av barn som er spesielt sårbare.
 • Paragraf 291 i straffeloven må endres for å sikre at samtykke er i sentrum av definisjonen av voldtekt.
 • Det bør gjennomføres kampanjer spesielt rettet mot utsatte gutter for å gi temaet mer oppmerksomhet og for å øke sjansen for at de rapporterer. I dag er det en stor underrapportering fra utsatte gutter og man må derfor jobbe for tilgjengelige, konfidensielle, barnevennlige og effektive rapporteringskanaler.
  Det bør utvikles spesielle tiltak for å forhindre at barn utnytter eller misbruker andre barn. Man må også sikre at gjerningspersonene får tilpasset behandling.
 • Data som finnes om seksuelt misbruk og utnyttelse må brytes ned til alder, kjønn, funksjonshemming, geografisk beliggenhet, etnisk og nasjonal opprinnelse og sosioøkonomisk bakgrunn. Basert på disse disaggregerte dataene bør man forbedre retningslinjene.
 • Norge må fremskynde innsatsen for å ratifisere Europarådets konvensjon om beskyttelse av barn mot seksuell utnyttelse og seksuelt misbruk (Lanzarote-konvensjonen).

 

Om Forum for barnekonvensjonen (FFB):

FFB ble opprettet i 1994, og er et nettverk av organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner som er opptatt av barns rettigheter i Norge og internasjonalt. Nettverket består av nærmere 50 medlemmer. FMSO er medlem i forumet. Forumets formål er å være en pådriver for Norges oppfølging av FNs konvensjon om barnets rettigheter både nasjonalt og internasjonalt. FFB var en viktig pådriver for inkorporeringen av FNs konvensjon om barnets rettigheter (barnekonvensjonen) i norsk lov og er opptatt av å sikre at konvensjonens artikler og prinsipper får en sterk rettslig stilling i Norge.

Lanzarote-konvensjonen

En av anbefalingene fra FNs barnekomité kan vi allerede huke av for: den 15. juni 2018 ratifiserte Norge Europarådets konvensjon av 25. oktober 2007 om beskyttelse av barn mot seksuell utnytting og seksuelt misbruk (Lanzarote-konvensjonen). Formålet med konvensjonen er å forebygge og bekjempe alle former for seksuell utnytting og seksuelt misbruk av barn, beskytte rettighetene til barn som er utsatt for slike overgrep og å fremme nasjonalt og internasjonalt samarbeid mot slike overgrep. Seksuelle aktiviteter med mindreårige, voldtekt og incest er omfattet. Konvensjonen inneholder et bredt spekter av forebyggende tiltak og hjelpe- og støttetiltak for ofrene og tiltak overfor seksuallovbrytere.

Les mer på regjeringen.no

Rapport: Forebyggende tiltak mot vold i nære relasjoner. Kartlegging av kunnskap for veien videre.

Tirsdag 19. juni lanserte NKVTS en rapport om forebyggende tiltak i nære relasjoner. Rapporten er en kartlegging av universelle og selektive forebyggende tiltak rettet mot befolkningen generelt, og tiltak som er rettet mot de mest risikoutsatte og sårbare individene, familiene eller gruppene i samfunnet. Det er ikke foretatt en evaluering av tiltakene i denne rapporten.

 

Det er mange aktører som gjør et omfattende arbeid på feltet i Norge, men det er behov for en økt innsats på universelle og selektive tiltak som hindrer at vold og overgrep i det hele tatt oppstår. Dette innebærer prioritere tiltak rettet mot barn, unge og deres familier. ”En slik prioritering kan sikre at barn har trygge voksne i sine omgivelser som ser, lytter og handler. Tiltak som skolebaserte undervisningsprogram, informasjon og støtte i barnehager og digitale helsetjenester gir et godt grunnlag for å nå ut til flest mulig barn og unge med åpenhet og kommunikasjon om temaet fra tidlig alder” (s.10).

 

Forfatterne  identifiserer følgende prinsipper for forebygging som er knyttet til positiv effekt eller lovende resultater:

 • tiltakene er omfattende, har en helhetlig tilnærming og varer over tid
 • tiltakene settes inn på et tidlig tidspunkt
 • tiltakene er målrettete og bruker flere tilnærminger for å nå målgruppen
 • tiltakene er sosiokulturelt relevante
 • tiltakene er forskningsbasert og gjøres til gjenstand for evaluering

I tillegg mener de at det er hensiktsmessig om tiltakene:

 • er likeverdige tilbud over hele landet
 • bygger på samarbeid mellom relevante fagmiljø
 • gjennomføres i en støttende organisasjonskontekst
 • gir rom for at fagpersoner kan øve seg på å tematisere vold i nære relasjoner
 • beskrives tydelig i kommunale handlingsplaner

 

Norske myndigheter har gitt skolen et viktig ansvar knyttet til forebyggende tiltak mot vold og seksuelle overgrep, og skolebaserte undervisningsprogram er den mest brukte universelle strategien for forebygging a seksuelle overgrep mot barn (s. 76). Forskerne mener at undervisning om vold i nære relasjoner til barn og unge bør blir et landsdekkende tilbud og at det trengs en nasjonal standard for slik opplæring og klare anbefalinger til barnehage- og skoleeiere fra sentrale myndigheter.

Rapporten poengterer at det mangler forskningsbasert kunnskap i Norge om hvordan det forebyggende arbeidet mot vold og seksuelle overgrep kan implementeres i skoler og barnehager for å sikre at barn får den hjelpen de trenger og har krav på. Per i dag er det vanskelig å kartlegge undervisningsarbeidet i skoler og barnehager fordi det er lite skriftlig dokumentasjon av innhold, metode og teoretisk rammeverk for undervisningsoppleggene til de eksterne aktørene. En slik kartlegging er viktig for å sikre en kunnskapsbasertog samordnet innsats, nasjonalt og lokalt (s.10). Dette er noe FMSO er klar over, og tilbakemeldingene fra rapporten tas med i det påbegynte arbeidet med undervisningsportalen.

 

Gjennom kartleggingen ser forskerne at det forebyggende arbeidet må knyttes til flere nivåer og ha et bredt og helhetlig perspektiv. Det krever tidlig innsats, langsiktighet og samordning. I tillegg til veiledende retningslinjer og kunnskap for å forebygge vold i nære relasjoner, krever forbygging at  fagpersoner får tid til å øve på å tørre å spørre og snakke om vold, samt å stå i utfordrende situasjoner. Ressurser, tid, kunnskap og opplæring er nødvendig for at arbeidet skal

Avsluttende merknader fra FNs barnekomité

Norges har levert rapporter til FNs komité for barnets rettigheter i 1993,1998, 2003 og 2008. I 2016 ble den femte og sjette rapporten levert, supplert med rapporter fra Barneombudet, Forum for barnekonvensjonen og en egen rapport fra barn og unge.
Onsdag 6. juni mottok Norge de avsluttende merknadene fra FNs barnekomité.

 

Barn og medier-undersøkelsen 2018

I mars hadde Medietilsynet frokostseminar om barn, medier og seksualitet. Seminaret ga innsyn i resultatene fra årets Barn og medier-undersøkelse om Seksuelle kommentarer og deling av nakenbilder. I tillegg presenterte Barneombudet rapporten "Alle kjenner noen som har opplevd det". Kripos holdt innlegg om spredning av bilder og meldinger, hva som er lov og ikke.
Se frokostseminaret her
Les rapporten her

 

Overgrepsmottaket i Østfold har laget en informasjonsfilm om voldtekt.

Link til filmen.

 

 

... og dinutvei.no har laget en informasjonsfilm om hvordan du møtes på et senter mot incest og seksuelle overgrep.