Tekst: Ingvild Hestad Torkelsen/Foto: Nathan Rogers/Unsplash

Facebook
Twitter

10 % av menn i Norge har blitt utsatt for seksuelle overgrep. Tallet stammer fra den siste nasjonale undersøkelsen om voldtekt (2014). I samme rapport oppgir en av hundre menn at de er blitt voldtatt.

Ingen av mennene hadde gått til medisinsk undersøkelse i dagene etter overgrepet og færre menn enn kvinner hadde også på et senere tidspunkt snakket med helsepersonell. Å snakke om opplevelsen etterpå er viktig for å redusere følelsen av skam og plassere skylden hos overgriper,  og det kan være med på å hindre fremtidige overgrep. Når vi vet at menn oppsøker hjelp i mindre grad enn kvinner, er det viktig å øke bevisstheten om at menn også utsettes for seksuelle overgrep, og at det finnes gode hjelpeltilbud også for dem.

 

Hvorfor oppsøker ikke menn hjelpeapparatet?

Historiene vi hører om seksuelle overgrep eller voldtekt handler oftest om en mannlig overgriper og en kvinnelig utsatt. Disse dominerende historiene fører til at menn oftere har vanskeligheter med å forstå at de har blitt utsatt for seksuelle overgrep, i tillegg til at det påvirker holdninger og kunnskapen i hjelpeapparatet.

 

Blant menn som har oppsøkt hjelpeapparatet, forteller flere menn om negative møter hvor hjelpere hadde lite kunnskap både om overgrepet generelt, og om mannlige utsatte og kvinnelige overgripere mer spesifikt. Det er dessuten vanskeligere å fange opp overgrep begått mot gutter, fordi vi ikke spør eller ser etter det: I Reform og FMSO sin rapport fra 2016 forteller informantene at flere av dem som kom i kontakt med hjelpeapparatet som unge opplevde at de ble spurt om andre spørsmål enn jentene gjorde, og at det var mer fokus på oppførselen deres enn hvordan de hadde det.

 

SMISO er også for menn

De ansatte ved Dixi ressurssenter mot voldtekt og landets sentre mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) vet godt at mange utsatte har en høy terskel for å fortelle om overgrepet. Blant brukerne av SMISO i 2017 oppga 61 % av mennene at de var utsatt for overgrep for første gang i alderen 7-15 år. Snittalderen for menn var samme året 39 år. Det vil si at det kan ha gått lang tid før mennene oppsøker hjelp. VI vet at barn som får hjep i en tidlig fase klarer seg bedre i voksenlivet, men det er aldri for sent å oppsøke hjelp.

 

Langt færre menn enn kvinner vet at SMISO er et hjelpetilbud, og enda færre vet at de er et tilbud for alle kjønn. Det samme gjelder for ansatte i helsevesenet: 65 % kjenner til SMISO, men kun 40 % vet at sentrene gir tilbud til menn (Lien m.fl. 2017). De mennene som har oppsøkt et SMISO, har derimot gode erfaringer med hvordan og av hvem de ble møtt. SMISO finnes i hvert fylke og er et lavterskeltilbud hvor det ikke er krav om henvisning.

 

FMSO har nå laget en veileder for SMISO sitt tilbud til alle kjønn, som har et eget kapittel om menn. Her kan man lese om den siste forskningen om kjønn og overgrep generelt, eller man kan lese mer om menn og overgrep spesielt.

 

Dette innlegget er skrevet i forbindelse med «Mannens helseuke» som markeres i flere land denne uka. Markeringen startet i Kongressen i USA i 1994, for å øke bevisstheten rundt forebyggende helsetiltak og for lettere å kunne oppdage sykdom blant menn. Menn har i snitt kortere levealder enn kvinner, de dør oftere i selvmord og de oppsøker lege sjeldnere enn kvinner. For å forebygge er det nødvendig at vi har god kunnskap om menn sin helse, og er klar over utfordringer i helseapparatet som i størst grad rammer dem.