Definisjoner 

FMSO definerer seksuelle overgrep som fysisk og/eller psykisk utnyttelse av barns eller voksnes seksuelle integritet, og overfor barn ofte begått av en tillitsperson.

Det er viktig å fremheve at seksuelle overgrep skjer uavhengig av kjønn, relasjoner og alder på overgriper og den utsatte. FMSO og sentrene graderer ikke overgrep etter alvorlighetsgrad.

Overgripere kan være personer av alle kjønn, og personer av alle kjønn kan oppleve å bli utsatt for seksuelle overgrep. Det forekommer også at barn begår seksuelle overgrep mot barn. Overgrep kan skje uavhengig av fysisk nærhet til overgriper. Nettrelaterte overgrep er et eksempel på dette.

FMSO viser til straffeloven og dinutvei.no (Nasjonal veiviser ved vold og seksuelle overgrep) for utdypende informasjon om strafferettslige forhold tilknyttet seksuelle overgrep.

Kilder: 
Holt T., Hjemdal O.K., Kruse A.E., Nilsen L.G., Askeland I.R. (2016) Behandlingstilbudet til voksne som utøver vold. En nasjonal kartleggingsundersøkelse. Rapport 10/2016, NKVTS, 
dinutvei.no, 
Straffeloven, 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet