Statistikk

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utgir årlig en statistikk for sentrene mot incest og seksuelle overgrep. Sentio Research Norge er ansvarlig for innsamling av datamateriale og den kommenterte statistikken.

Seksuelle overgrep er et alvorlig samfunnsproblem, og gjennom tilskuddsordningen Bufdir forvalter ønsker de å bidra til at alle som har behov for oppfølging på et senter får mulighet til det.

Statistikken for 2015 viser:

Brukerne av sentrene

I 2015 var den vanligste måten å kontakte sentrene på via telefon. 69 prosent av de utsatte som kontaktet senteret gjorde dette via telefon. 2900 kvinner og 774 menn henvendte seg til sentrene i løpet av 2015. 2565 personer (1950 jenter og kvinner og 600 gutter og menn) besøkte sentrene i 2015.

Flest brukere er selv utsatt for overgrep

76 prosent av brukerne hadde selv vært utsatt for seksuelle overgrep, mens 24 prosent oppsøkte senteret som pårørende. Halvparten av de pårørende var biologisk mor til noen som var utsatt for seksuelle overgrep. Ektefelle, partner eller kjæreste utgjorde den nest største pårørendegruppen. Elleve prosent var far til en utsatt.

Flere kvinner enn menn

I 2013 var 80 prosent av brukerne som var utsatt for seksuelle overgrep kvinner.

Det var flest kvinner blant brukerne av sentrene i 2015. Kvinneandelen var 84 prosent blant de som var utsatt for seksuelle overgrep og 72 prosent blant pårørende.

Utsatt for overgrep i ung alder

De fleste brukerne hadde vært utsatt for overgrep fra ung alder. Omlag 7 av 10 brukere var 12 år eller yngre ved første overgrep. De fleste hadde også blitt utsatt for overgrep over lengre tid. Utøver var som regel en brukeren hadde en nær relasjon til. Kun elleve prosent hadde vært utsatt for overgrep av en ukjent person.

Få anmelder overgrepene

26 prosent av de overgrepsutsatte som oppsøkte sentrene i 2015 anmeldte forholdet til politiet. Det var flere kvinner enn menn som hadde anmeldt, henholdsvis 28 mot 16 prosent.

Her kan du lese sentrenes statistikk for 2015 i sin helhet.