Omfang av seksuelle overgrep

Norske undersøkelser om vold og voldtekt viser noe ulike, men sammensvarende tall. At det rapporteres ulike tall henger blant annet sammen med hvordan undersøkelsen uføres og hvordan man definerer vold (dinutvei.no).

Seksuelle overgrep er et folkehelseproblem som er forbundet med nedsatt fysisk og psykisk helse for de som er utsatt. 33,6 % av kvinner, og 11,3% av menn i Norge er utsatt for seksuelle overgrep, hvorav mange ble utsatt i barne – eller ungdomstiden (Thoresen og Hjemdal 2014). Blant ungdommer i videregående skole, har 29% av jentene, og 7% av guttene vært utsatt for seksuelle krenkelser. Mellom 9 og 14% av jentene og 2 og 3% av guttene har blitt utsatt for voldtekt i løpet av oppveksten (Mossige og Stefansen 2016).Det er videre en utfordring at personer som blir utsatt for seksuelle overgrep som barn, ofte ikke forteller om det til noen. En studie viser at de i snitt bruker 17, 2 år på å fortelle noen om overgrepene. Dette har blant annet sammenheng med at barna har hatt manglende forståelse og begreper for det de er utsatt for, og at de ikke har visst hvordan, eller til hvem de kunne fortelle det (Steine m.fl 2017).

 

Under har vi plukket ut to av de seneste undersøkelsene som er gjennomført i Norge. For mer kunnskap om omfangstall anbefaler vi dinutvei.no, eller Bufdir sin statistikk om seksuelle overgrep mot barn. Bufdir har også egne statistikksider om aktiviteten på Smiso-sentrene.