FMSO_forebyggende i skolen

Rutiner for undervisningen

Dette er en beskrivelse av rutinene for å gjennomføre et godt undervisningsopplegg når sentrene underviser i skolen. Les mer om bakgrunnen for disse rutinene under kapitlene Kunnskap og verktøy og Lover og regler. I utarbeidelsen av denne rutinebeskrivelsen har vi også benyttet RVTS Sør sine fire kriterier for et godt undervisningsopplegg 1 og Redd Barnas oppsummeringsrapport fra workshop om voldsforebyggende innsatser i skole og barnehage2.

Forarbeid

En viktig del av sentrenes forebyggende arbeid i skolen er å etablere tydelige avtaler med skolene og kommunene, avklare ansvarsområder og undersøke om det er andre instanser man bør samarbeide med.

Forarbeid til undervisningen

Ansvarsavklaring og rammer

Samarbeid med andre instanser

Sentrene vil som regel ha opprettet samarbeid med barnevernet på forhånd og varsler barnevernet i forkant av undervisningen, slik at barnevernet er forberedt på at det kan komme inn meldinger.

For et utvidet samarbeid kan senteret invitere barnevernet til å bli med ut på skolene og observere. Da vil ansatte i barnevernet bli invitert til å observere i en annen kommune enn den de er tilknyttet for å unngå rolleblanding.

Noen sentre har også samarbeid med andre barne- og ungdomstjenester i kommunen.

 

Eksempel på informasjonsskriv til barnevernet.

 

Fotnoter

  1. RVTS sør 2015.
  2. Redd Barna 2017a.