Tilbud til barn

Veileder for tilpasset tilbud til barn

I sentrenes faglige plattform er det presisert at tilbudet primært er for voksne personer og ungdom over 16 år, men sentrene kan gi et tilpasset tilbud til barn når ressurser og faglige hensyn tillater det. Selv om et fåtall sentre har samtaletilbud til de under 16, møter sentrene likevel disse barna gjennom undervisning og annen utadrettet virksomhet. I tillegg kan sentrene ha brukere som har barn, eller bli oppsøkt av barn. Derfor er det viktig at alle sentrene har klare retningslinjer for sin kontakt med barn og kommuniserer tydelig rundt tilbudet sitt.

FMSO_veil barn

Hva innebærer et tilpasset tilbud?

Et tilpasset tilbud for barn og unge skiller seg fra tilbud for voksne, da store deler av denne gruppen har begrenset samtykkekompetanse1. I tillegg er det en rekke lovverk knyttet til barn under 16 år som gjør at det er nødvendig med et eget tilbud. Barn mellom 16 og 18 år, og unge voksne, kan også ha behov for et tilpasset tilbud og ekstra ivaretakelse.

 

Kunnskap om overgrep og barn

Kunnskap og omfang  

Barns bruk av sentrene i dag

Konsekvenser av overgrep

Overgrep kan påvirke utviklingsløpet til barn og unge, ved å forsinke eller forstyrre ferdighetsutviklingen48. Barnet kan som et resultat ha vansker med å regulere egne følelser eller atferd, og streve i sosiale relasjoner.

Barns rettigheter, lover og regelverk

Det er egne lovverk og regler som trer i kraft i arbeid med barn61. Sentrene omfattes blant annet av opplysningsplikten i henhold til barnevernloven, og skal som hovedregel informere omsorgsgiver når barnet er under 16 år62. I utgangspunktet har ikke barn under 16 år samtykkekompetanse i helsespørsmål63. Barn har likevel rett til å bli hørt, og rett til medbestemmelse64.

Barns menneskerettigheter

Alle mennesker har rett til beskyttelse mot vold og seksuelle overgrep. Barn har et eget vern gjennom flere lover og konvensjoner, blant dem FNs barnekonvensjon, Norges grunnlov og Europarådskonvensjonen om vern av barn mot seksuell utnytting og seksuelt misbruk.

Lover og regelverk

Når barn tar kontakt

Alle sentre kan oppleve å bli kontaktet av barn under 16 år, selv om de ikke har tilbud til denne aldersgruppen. Det er viktig at de ansatte møter barnet som best de kan, uten avvisning. Der senteret ikke har tilbud til barn under 16, har senteret likevel et ansvar for å påse at barnet får oppfølging på annet vis, gjennom foreldrekontakt og ved behov andre deler av hjelpeapparatet.

Barn under 16 år

 • Avklar foreldrekontakt. Når barnet er under 16 år, må den ansatte alltid spørre om barnet har fortalt foreldre eller foresatte om overgrepet. Barnet må opplyses om det juridiske rundt foresattes rett på informasjon (se Lover og regelverk). Undersøk om det finnes forhold som tilsier at foresatte ikke bør få informasjon i det hele tatt. Avklar med barnet hvilken informasjon som skal gis (jf. Barnets rett til medvirkning).

 

 • Avtal møte med foresatte. For å sikre at foresatte får informasjon og barnet får oppfølging, bør det avtales et oppfølgingsmøte hvor barnet tar med en foresatt. Møtet bør gjennomføres så snart som mulig, gjerne neste dag. Det bør også legges en plan for hva som skal gjøres om barnet ikke kommer tilbake med foresatte. Ansatte kan for eksempel inngå en avtale med barnet om at det er greit å ta kontakt med barnet om hen uteblir fra avtalt samtale.

 

 • Informer om medbestemmelse og samtykke. Barn under 16 har i utgangspunktet ikke samtykkekompetanse i helsespørsmål[1]. Dette innebærer blant annet at de ikke kan fylle ut sentrenes brukerskjema (C-skjema). Barn har likevel rett til å bli hørt, og rett til medbestemmelse. Barnets mening skal tillegges økende vekt i takt med alder og modenhet. Alle som arbeider med barn må sikre at retten til medbestemmelse følges[2].

[1]Pasient- og brukerrettighetsloven.
[2]Mevik og Edvardsen 2016.

Barn og unge under 18 år

 • Kartlegg nettverk. Den ansatte bør spørre om barnet har snakket med noen andre. Dette gjøres for å kartlegge barnets nettverk og hvilke hjelpeinstanser som eventuelt er involvert. Om barnet ikke har involvert noen andre i nettverket sitt, bør det legges en plan for dette i samarbeid med barnet. Sentret skal også informere om aktuelle hjelpetilbud.

 

 • Drøft muligheten for anmeldelse. Barnet bør alltid informeres om sine rettigheter og om prosessen rundt en politianmeldelse. Når barnet er under 16 år, bør denne samtalen tas når foresatte er til stede, sammen med barnet.

 

 • Ivareta avvergeplikten og opplysningsplikten. Hvis det er snakk om pågående overgrep, med akutt fare for gjentakelse, må den ansatte kontakte politi og barnevern. Ansatte må også kontakte barnevern om det er andre forhold som faller innunder opplysningsplikten (se Lover og regelverk).

Forslag til rutiner og tiltak

Samtaler med utsatte barn

 

Barns utvikling og samtalekompetanse

Barn og samtalekompetanse

Allerede fra treårsalderen kan barn være i stand til å gjenfortelle traumatiske eller stressfylte opplevelser fra eget liv108. Barn under denne alderen vil sjelden ha språket til å formidle, men kan demonstrere i atferd hva som har skjedd med dem, så som gjennom lek som gjentar opplevelser109.

For å kunne huske og gjenfortelle en hendelse, må imidlertid barnet ha utviklet en språklig formidlingsevne og adekvat begrepsforståelse for å inngå i en dialog med en voksen110. Noen utsatte barn vil trenge terapeutisk hjelp til å etablere trygghetsskapende begreper og tankesett, og tilegne seg samtalekompetanse, før de kan sette ord på vonde opplevelser111.

 

Barns utvikling

Teksten under baserer seg på Kar i Trøtten Gamst sin bok Profesjonelle barnesamtaler: Å ta barn på alvor, og gjennomgår noen av de mest sentrale punktene.

Barn og spørsmålsstilling

Flere samtalemetodikker har som prinsipp at den voksne skal stille minst mulig spørsmål. Spørsmål avbryter barnets tankeprosesser og frie fortelling, og fører lett til forvirring115.

Når voksne stiller mange spørsmål, opplever barnet fort samtalen som en test hvor de må prestere, snarere enn en dialog116. Dette henger sammen med at barn gjerne ser på voksne som kunnskapshavere og antar at de voksne vet svaret. Usikre barn er særlig sårbare for spørsmålsstilling: Usikre barn blir ofte stilt spørsmål av voksne og dette forsterker lett usikkerheten. Fokus bør derfor være på å trygge barnet og gi barnet svar, før barnet kan svare selv.

Et alternativ til å stille spørsmål kan være «emosjonell tankelesing» eller medopplevende beskrivelser117. Den voksne kan for eksempel si: «Det er vanskelig å snakke om dette?» i stedet for «Er det vanskelig å snakke om dette?». Dette kalles spørrende konstatering og avbryter ikke barnet i opplevelsen på samme måte som direkte spørsmål. Samtidig gir den spørrende tonen barnet rom for å avvise påstanden.

Andre alternativer til direkte spørsmål er gjentakelser og lyttende pauser. Begge deler vil gjerne tolkes som en oppfordring til å fortsette.

Barn stiller ofte ikke spørsmål om egen og familiens situasjon selv118. Skam kan for eksempel allerede fra 3-4-årsalderen hindre barnet i å spørre. Barna kan derfor være avhengige av at de voksne tar initiativ til å bringe opp viktig informasjon. Den voksne fagpersonen bør derfor tilrettelegge for at barnet skal slippe å stille spørsmål, ved å aktivt gi informasjon som svar på spørsmål de antar at barnet har.

Fysisk tilrettelegging

Sentrene som har et tilbud til barn under 16 år, bør se på den fysiske tilretteleggingen i lokalene. Under følger noen tips basert på diskusjonene i referansegruppen og tidligere forskning119.

Tilpasset informasjon

Barn har rett til tilpasset informasjon120. Det er derfor viktig at ansatte som underviser for barn eller jobber med samtaletilbud til barn har barnefaglig kompetanse. Språk og muntlig kommunikasjon må tilpasses barnets alder, modenhet og utviklingsnivå, så vel som kultur- og språkbakgrunn.

I tillegg bør sentrene vurdere følgende grep i sin skriftlige kommunikasjon og sitt informasjonsarbeid:

Bruk av tolk for barn

I Veilederen for flerkulturelle, finner du en egen ressurs om tolkesamtaler med overgrepsutsatte. Å tolke for barn er likevel annerledes enn å tolke for voksne brukere og krever noen ekstra hensyn.

Problemstillingene og tipsene under er basert på diskusjoner i referansegruppen og tidligere forskning121.

Ressurser og kildehenvisninger

Kilder

Barneombudet. 2018a. «Alle kjenner noen som har opplevd det». Samtaler med ungdom om seksuelle krenkelser. Oslo: Barneombudet. ISBN 978-82-7987-052-4

Barneombudet. 2018b. «Hadde vi fått hjelp tidligere, hadde alt vært annerledes». Erfaringer fra barn og unge utsatt for vold og overgrep. Oslo: Barneombudet. ISBN 978-82-7987-054-8

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). 2016. Gjennomgang av tilbudet til barn på sentrene mot incest og seksuelle overgrep. Rapport 17/2016. Oslo: Bufdir.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). 2018a. Statistikk for sentrene mot incest og seksuelle overgrep 2017. Hentet fra https://www.bufdir.no/

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). 2018b. Rundskriv 10/2018. Regelverk for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt. Hentet fra https://www.bufdir.no/

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). 2018c. Forbered barn som skal til tilrettelagt avhør. Hentet fra https://www.bufdir.no/vold/Krisesenterveileder/Oppfolging_av_barn_pa_krisesenter_1/Samtaler_med_barn/Barn_som_skal_til_avhor_pa_barnehus/

Bendixen, Mons, Karen M. Muus og Berit Schei. 1994. «The impact of child sexual abuse—A study of a random sample of Norwegian students». Child Abuse & Neglect, Vol. 18 (10), s. 837-847.

Dahle, Torbjørg, Hilde Aalvik Dalen, Eivind Meland og Hans-Johan Breidablik. 2010. «Uønskede seksuelle erfaringer og helseplager blant ungdom». Tidsskrift for Den norske legeforening130: 1912-1916.

Eide-Midtsand, Nils. 2014. «Utfordringer og muligheter knyttet til skam og skyld i terapien til en tolv år gammel gutt». I Seksuelle overgrep mot barn: Traumebevisst tilnærming, redigert av Siri Søftestad og Inger Lise Andersen, 162-175.Oslo: Universitetsforlaget.

FMSO. 2018. Faglig Plattform.Hentet fra https://fmso.no/faglig-plattform/

FN-Sambandet. 2018. FNs konvensjon om barns rettigheter (barnekonvensjonen).Hentet fra https://www.fn.no/Om-FN/Avtaler/Menneskerettigheter/Barnekonvensjonen

Gamst, Kari Trøften. 2011. Profesjonelle barnesamtaler: Å ta barn på alvor. Oslo: Universitetsforlaget.

Grunnloven. 1814. Kongeriket Noregs grunnlov.LOV-1814-05-17. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17-nn

HandleKraft. 2019. Traumebevisst omsorgs tre grunnpilarer.RVTS. Hentet fra: https://sor.rvts.no/filestore/Filarkiv/Dokumenter/Fagstoff/Psykisk_helse/tre_grunnpilarer1.pdf

Hellevik, Per og Carolina Øverlien. 2016. “Teenage intimate partner violence: Factors associated with victimization among Norwegian youths”. Scandinavian Journal of Public Health:1-7. doi: 10.1177/1403494816657264

Holt, Tonje, Lisa Govasli Nilsen, Linda Holen Moen og Ingunn Rangul Askeland. 2016. Behandlingstilbudet til barn som er utsatt for og som utøver vold og seksuelle overgrep: En nasjonal kartleggingsundersøkelse. Rapport 6/2016.Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Jørgensen, Tone Weire og Ole Greger Lillevik. 2016. «Traumebevisst omsorg i arbeid med voldsutsatte barn». I Vold mot barn: Teoretiske, juridiske og praktiske tilnærminger, redigert av Kate Mevik, Ole Greger Lillevik og Oddbjørg Edvardsen, 186-206. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Jørgensen, Tone Weire og Heine Steinkopf. 2013. Traumebevisst omsorg. Forsterhjemskontakt, 1, 10-17.

Kanstad, Marit og Jorunn Gran. 2016.Kommunikasjon med barn via tolk – et flerfaglig samarbeidsprosjekt. Rapport. Trondheim: NTNU. ISBN 978-82-7332-093-3

Langballe, Åse. 2011. Den dialogiske barnesamtalen. Hvordan snakke med barn om sensitive temaer. Rapport. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, NKVTS.

Langballe, Åse og Jon-Håkon Schultz. 2016. «Elever utsatt for vold og seksuelle overgrep – samtalen som redskap for å oppdage og hjelpe». I Vold mot barn: Teoretiske, juridiske og praktiske tilnærminger, redigert av Kate Mevik, Ole Greger Lillevik og Oddbjørg Edvardsen, 117-134. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Lanzarote-konvensjonen. 2007. Europarådets konvensjon om vern av barn mot seksuell utnytting og seksuelt misbruk – CETS 201.Hentet fra https://lovdata.no/dokument/TRAKTAT/traktat/2007-10-25-25

Medietilsynet. 2018. Barn og medier-undersøkelsen 2018: 9 - 18-åringer om medievaner og opplevelser. Rapport. Oslo: Medietilsynet. https://www.medietilsynet.no/globalassets/publikasjoner/barn-og-medier-undersokelser/2018-barn-og-medier

Mevik, Kate og Oddbjørg Edvardsen. 2016. «Barns rett til beskyttelse og medbestemmelse – med utgangspunkt i barnekonvensjonen». I Vold mot barn: Teoretiske, juridiske og praktiske tilnærminger, redigert av Kate Mevik, Ole Greger Lillevik og Oddbjørg Edvardsen, 52-67. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Mossige, Svein og Kari Stefansen, red. 2016. Vold og overgrep mot barn og unge: Omfang og utviklingstrekk 2007– 2015. NOVA rapport 5/2016. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

Myhre, Mia, Siri Thoresen og Ole Kristian Hjemdal. 2015. Vold og voldtekt i oppveksten: En nasjonal intervjuundersøkelse av 16- og 17-åringer. NKVTS rapport 1/2015. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). 2018. Veileder for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vold i nære relasjoner. https://voldsveileder.nkvts.no

Norsk forening for kognitiv terapi (NFKT). 2019. Kognitiv terapi og veiledet selvhjelp for barn og unge. Hentet fra https://www.kognitiv.no/wp-content/uploads/2014/11/Informasjon-om-kognitiv-terapi-for-barn-og-unge.pdf

Pasient- og brukerrettighetsloven. 1999. Lov om pasient- og brukerrettigheter. LOV-1999-07-02-63. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63

Politiet, Kripos. 2016. Seksuelle overgrep mot barn under 14 år. Oslo: Kripos.

Riksadvokaten. 2017. «Enkelte utfordringer ved etterforsking av internettrelaterte overgrep mot barn». Brev av 04.04.2017, til Justis- og beredskapsdepartementet.

Schou, Line, Grete Dyb og Sidsel Graff-Iversen. 2007. Voldsutsatt ungdom i Norge - resultater fra helseundersøkelser i seks fylker. Rapport 2007:8. Oslo: Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Selvhjelp Norge. 2018. Hva er selvorganisert selvhjelp?Hentet fra http://www.selvhjelp.no/no/Selvhjelp/Om_selvhjelp/Hva+er+selvorganisert+selvhjelp%3F.9UFRjU4H.ips

Smette, Ingrid, Kari Stefansen og Jane Dullum. 2017. Sentrene mot incest og seksuelle overgrep. En evaluering av sentrenes arbeid og rammevilkår. NOVA rapport 16/17. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

SMISO Sør-Trøndelag. 2019. Selvhjelp. Hentet fra https://smiso-st.no/selvhjelp

Stefansen, Kari. 2017. “Staging a caring atmosphere: Child-friendliness in barnahus as a multidimensional phenomenon”. ICollaborating Against Child Abuse, redigert av S. Johansson m.fl., 35-56. doi: 10.1007/978-3-319-58388-4_2

Steffensen, Solrun Elisabeth. 2018. Veiledet selvhjelp. NAPHA. Hentet fra https://www.napha.no/veiledet_selvhjelp_film/

Steine, Iris M., Anne Marita Milde, Bjørn Bjorvatn, Janne Grønli, Inger Hilde Nordhus, Jelena Mrdalj og Ståle Pallesen. 2012. «Forekomsten av seksuelle overgrep i et representativt befolkningsutvalg i Norge». Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 10, 2012, side 950-957.

Søftestad, Siri. 2018. Grunnbok i arbeid med seksuelle overgrep mot barn.Oslo: Universitetsforlaget.

Søftestad, Siri. 2014. «Traumebevissthet i samtaler mellom barn og voksne om seksuelle overgrep». I Seksuelle overgrep mot barn: Traumebevisst tilnærming, redigert av Siri Søftestad og Inger Lise Andersen, 132-146.Oslo: Universitetsforlaget.

Thoresen, Siri og Ole Krsitian Hjemdal, red. 2014. Vold og voldtekt i Norge: En nasjonal forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv. NKVTS rapport 1/2014. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Winsvold, Aina. 2015. «Det som skjer på nett forblir på nett»: Hvordan barnehusene håndterer nettrelaterte overgrep. Notat 2/2015. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, NOVA.

Øvreeide, Halvor. 2009. Samtaler med barn. Metodiske samtaler med barn i vanskelige livssituasjoner. 3.utgave. Høyskoleforlaget: Kristiansand

Aanerød, Line Merete Tangen og Svein Mossige. 2018. Nettovergrep mot barn i Norge 2015-2017: Rapport basert på erfaring fra Kripos, politiet, tjenesteleverandører og internasjonal forskning. NOVA rapport 10/2018. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

 1. Pasient- og brukerrettighetsloven 1999
 2. Bufdir 2018c
 3. Søftestad 2018
 4. Jørgensen og Steinkopf 2013
 5. Jørgensen og Steinkopf 2013
 6. Jørgensen og Lillevik 2016
 7. Jørgensen og Steinkopf 2013
 8. Jørgensen og Steinkopf 2013
 9. Jørgensen og Steinkopf 2013
 10. Jørgensen og Steinkopf 2013
 11. HandleKraft 2019
 12. HandleKraft 2019
 13. NFKT 2019
 14. Thoresen og Hjemdal 2014
 15. Thoresen og Hjemdal 2014
 16. Myhre m.fl. 2015
 17. Mossige og Stefansen 2016
 18. Mossige og Stefansen 2016
 19. Thoresen og Hjemdal 2014
 20. Myhre m. fl. 2015
 21. Thoresen og Hjemdal 2014
 22. Myhre m.fl. 2015
 23. Barneombudet 2018b
 24. Holt m.fl. 2016
 25. Holt m.fl. 2016
 26. Bufdir 2016, Barneombudet 2018b
 27. Politiet 2016
 28. Politiet 2016, Riksadvokaten 2017, Aanerød og Mossige 2018
 29. Politiet 2016
 30. Aanerød og Mossige 2018
 31. Medietilsynet 2018, Barneombudet 2018
 32. Straffeloven § 311
 33. Hellevik og Øverlien 2016
 34. Medietilsynet 2018
 35. Winsvold 2015, Aanerød og Mossige 2018
 36. Winsvold 2015
 37. Winsvold 2015, Aanerød og Mossige 2018
 38. Bufdir 2018a
 39. Bufdir 2016
 40. Bufdir 2016
 41. Bufdir 2016
 42. Barneombudet 2018b
 43. Smette m. fl. 2017
 44. Bufdir 2016
 45. Barneombudet 2018b
 46. Barneombudet 2018b
 47. Bufdir 2016, Barneombudet 2018b
 48. NKVTS 2018
 49. Thoresen og Hjemdal 2014
 50. Myhre m.fl. 2015
 51. Dahle m.fl. 2010, Schou m.fl. 2007
 52. Myhre m.fl. 2015
 53. Myhre m.fl. 2015
 54. Myhre m.fl. 2015, Dahle m.fl. 2010, Schou m.fl. 2007, Bendixen m.fl. 1994, Steine m.fl. 2012.
 55. Myhre m.fl. 2015
 56. Myhre m.fl. 2015
 57. Myhre m.fl. 2015
 58. Schou m.fl. 2007, Myhre m.fl. 2015
 59. Mossige og Stefansen 2016
 60. Dahle m.fl. 2010
 61. FMSO 2018
 62. Barnevernloven 2005
 63. Pasient- og brukerrettighetsloven 1999
 64. Mevik og Edvardsen 2016
 65. FN-sambandet 2018
 66. FN-sambandet 2018
 67. FN-sambandet 2018
 68. Grunnloven 1814
 69. Mevik og Edvardsen 2016
 70. Grunnloven 1814
 71. Lanzarote-konvensjonen 2007
 72. Lanzarote-konvensjonen 2007
 73. FN-Sambandet 2018
 74. Mevik og Edvardsen 2016
 75. Myhre m.fl. 2015, Mossige og Stefansen 2016.
 76. Pasient- og brukerrettighetsloven 1999
 77. Pasient- og brukerrettighetsloven 1999
 78. Pasient- og brukerrettighetsloven 1999
 79. Pasient- og brukerrettighetsloven 1999
 80. FMSO 2018
 81. Winsvold 2015
 82. Søftestad 2018
 83. Søftestad 2014
 84. Søftestad 2014
 85. Gamst 2011
 86. Langballe 2011
 87. Øvreeide 2009
 88. Øvreeide 2009
 89. Øvreeide 2009
 90. Gamst 2011
 91. Gamst 2011
 92. Gamst 2011
 93. Gamst 2011
 94. Gamst 2011
 95. Myhre m. fl. 2015
 96. Langballe 2011
 97. Øvreeide 2009
 98. Eide-Midtsand 2014
 99. Øvreeide 2009
 100. Øvreeide 2009
 101. Øvreeide 2009
 102. Øvreeide 2009
 103. Øvreeide 2009
 104. Øvreeide 2009
 105. Gamst 2011
 106. Øvreeide 2009
 107. Øvreeide 2009
 108. Langballe og Schultz 2016, Gamst 2011
 109. Gamst 2011.
 110. Langballe og Schultz 2016, Gamst 2011
 111. Langballe og Schultz 2016, Gamst 2011
 112. Gamst 2011
 113. Gamst 2011
 114. Øvreeide 2009
 115. Gamst 2011, Øvreeide 2009
 116. Øvreeide 2009
 117. Øvreeide 2009
 118. Øvreeide 2009
 119. Gamst 2011, Langballe og Schultz 2016, Stefansen 2017 og Øvreeide 2009.
 120. FN-Sambandet 2018
 121. Kanstad og Gran 2016, Gamst 2011