Tilbud til barn

Tilbud til barn

I sentrenes faglige plattform er det presisert at tilbudet primært er for voksne personer og ungdom over 16 år, men sentrene kan gi et tilpasset tilbud til barn når ressurser og faglige hensyn tillater det. Selv om et fåtall sentre har samtaletilbud til de under 16, møter sentrene likevel disse barna gjennom undervisning og annen utadrettet virksomhet. I tillegg kan sentrene ha brukere som har barn, eller bli oppsøkt av barn. Derfor er det viktig at alle sentrene har klare retningslinjer for sin kontakt med barn og kommuniserer tydelig rundt tilbudet sitt.

FMSO_veil barn

Hva innebærer et tilpasset tilbud?

Et tilpasset tilbud for barn og unge skiller seg fra tilbud for voksne, da store deler av denne gruppen har begrenset samtykkekompetanse1. I tillegg er det en rekke lovverk knyttet til barn under 16 år som gjør at det er nødvendig med et eget tilbud. Barn mellom 16 og 18 år, og unge voksne, kan også ha behov for et tilpasset tilbud og ekstra ivaretakelse.

 

Kunnskap om overgrep og barn

Omfang og forekomst

Barn og unge er mer utsatt for noen typer over overgrep enn det voksne er. Samtidig har de et mye sterkere regelverk rundt seg som skal beskytte dem. Likevel finnes det få offentlig tilbud for overgrepsutsatte barn som kan hjelpe både barn og pårørende ved avdekking.

Barns bruk av sentrene

Ikke alle sentrene har et tilbud til barn, likevel treffer de fleste sentrene barn og unge gjennom sitt forebyggende arbeid i barnehager og skoler.

Konsekvenser av overgrep

Overgrep kan påvirke utviklingsløpet til barn og unge, ved å forsinke eller forstyrre ferdighetsutviklingen48. Barnet kan som et resultat ha vansker med å regulere egne følelser eller atferd, og streve i sosiale relasjoner.

Barns rettigheter, lover og regelverk

Det er egne lovverk og rettigheter som trer i kraft i arbeid med barn61. Her er en oversikt over de viktigste:

Barns menneskerettigheter

Alle mennesker har rett til beskyttelse mot vold og seksuelle overgrep. Barn har et eget vern gjennom flere lover og konvensjoner, blant dem FNs barnekonvensjon, Norges grunnlov og Europarådskonvensjonen om vern av barn mot seksuell utnytting og seksuelt misbruk.

Lover og regelverk

Sentrene omfattes blant annet av opplysningsplikten i henhold til barnevernloven, og skal som hovedregel informere omsorgsgiver når barnet er under 16 år72. I utgangspunktet har ikke barn under 16 år samtykkekompetanse i helsespørsmål73. Barn har likevel rett til å bli hørt, og rett til medbestemmelse74.

Når barn tar kontakt

Alle sentre kan oppleve å bli kontaktet av barn under 16 år, selv om de ikke har tilbud til denne aldersgruppen. Det er viktig at de ansatte møter barnet som best de kan, uten avvisning. Der senteret ikke har tilbud til barn under 16, har senteret likevel et ansvar for å påse at barnet får oppfølging på annet vis, gjennom foreldrekontakt og ved behov andre deler av hjelpeapparatet.

Samtaler med utsatte barn

Hvordan snakke med barn om seksuelle overgrep? Vi har samlet gode tips og råd til hva man bør tenke på og hvordan man kan gå fram.

Barns utvikling og samtalekompetanse

Barn og samtalekompetanse

Allerede fra treårsalderen kan barn være i stand til å gjenfortelle traumatiske eller stressfylte opplevelser fra eget liv107. Barn under denne alderen vil sjelden ha språket til å formidle, men kan demonstrere i atferd hva som har skjedd med dem, så som gjennom lek som gjentar opplevelser108.

For å kunne huske og gjenfortelle en hendelse, må imidlertid barnet ha utviklet en språklig formidlingsevne og adekvat begrepsforståelse for å inngå i en dialog med en voksen109. Noen utsatte barn vil trenge terapeutisk hjelp til å etablere trygghetsskapende begreper og tankesett, og tilegne seg samtalekompetanse, før de kan sette ord på vonde opplevelser110.

Voksne samtalepartnere bør også være bevisst på at barns modenhet kan være ulik fra situasjon til situasjon. Barn utsatt for livsbelastninger kan opptre i tråd med sin faktiske alder på mange områder, men kan i noen situasjoner fremstå som mye yngre enn alderen skulle tilsi111.

Barn under press kan reagere med å oppføre seg barnsligere enn forventet112. Dette bør forstås som et utrykk for utrygghet og søk etter hjelp, og henger gjerne sammen med skamtrykket barnet føler. Barnet må møtes på det modenhetsnivået de befinner seg der og da:

«Når 14-åringen oppfører seg som en 4-åring, er det 4-åringen vi må møte først i samhandlingen113».

Først når barnet har blitt respektert på funksjonsnivået det prøver å mestre situasjonen ut fra, kan den voksne støtte barnet til en mer aldersadekvat funksjon114.

 

Samspill mellom barn og voksen

Barns evne til å fortelle avhenger i stor grad av samspillet mellom den voksne og barnet, og hva du som voksen bringer inn i kommunikasjonen.

Når det oppstår problemer med å få barnet til å fortelle, handler ikke dette nødvendigvis om barnets kompetanse eller utviklingsnivå115. Mer sannsynlig handler det om din egen kommunikasjon og samspillet i samtalen. Ofte har du som voksen gått for fort fram.

«Ditt bidrag til samspillet vises gjennom hva barnet sier og gjør116

Det kan være nyttig å skille mellom barnets dialogpotensial og barnets aktuelle kommunikasjonskompetanse117. Sistnevnte er basert på barnets faktiske samspillserfaringer så langt og sier lite om barnets potensial for kommunikasjon. I møte med barn med samspillvansker eller dårlige kommunikasjonserfaringer, er det viktig å unngå repetisjoner av negative mønster, men heller støtte opp under barnets dialogpotensial.

Barns utvikling

Teksten under baserer seg på Kar i Trøtten Gamst sin bok Profesjonelle barnesamtaler: Å ta barn på alvor, og gjennomgår noen av de mest sentrale punktene.

Barn og spørsmålsstilling

Flere samtalemetodikker har som prinsipp at den voksne skal stille minst mulig spørsmål. Spørsmål avbryter barnets tankeprosesser og frie fortelling, og fører lett til forvirring118.

Når voksne stiller mange spørsmål, opplever barnet fort samtalen som en test hvor de må prestere, snarere enn en dialog119. Dette henger sammen med at barn gjerne ser på voksne som kunnskapshavere og antar at de voksne vet svaret. Usikre barn er særlig sårbare for spørsmålsstilling: Usikre barn blir ofte stilt spørsmål av voksne og dette forsterker lett usikkerheten. Fokus bør derfor være på å trygge barnet og gi barnet svar, før barnet kan svare selv.

Et alternativ til å stille spørsmål kan være «emosjonell tankelesing» eller medopplevende beskrivelser120. Den voksne kan for eksempel si: «Det er vanskelig å snakke om dette?» i stedet for «Er det vanskelig å snakke om dette?». Dette kalles spørrende konstatering og avbryter ikke barnet i opplevelsen på samme måte som direkte spørsmål. Samtidig gir den spørrende tonen barnet rom for å avvise påstanden.

Andre alternativer til direkte spørsmål er gjentakelser og lyttende pauser. Begge deler vil gjerne tolkes som en oppfordring til å fortsette.

Barn stiller ofte ikke spørsmål om egen og familiens situasjon selv121. Skam kan for eksempel allerede fra 3-4-årsalderen hindre barnet i å spørre. Barna kan derfor være avhengige av at de voksne tar initiativ til å bringe opp viktig informasjon. Den voksne fagpersonen bør derfor tilrettelegge for at barnet skal slippe å stille spørsmål, ved å aktivt gi informasjon som svar på spørsmål de antar at barnet har.

Forslag til rutiner og tiltak

Fysisk tilrettelegging

Sentrene som har et tilbud til barn under 16 år, bør se på den fysiske tilretteleggingen i lokalene. Under følger noen tips basert på diskusjonene i referansegruppen og tidligere forskning123.

Tilpasset informasjon

Barn har rett til tilpasset informasjon124. Det er derfor viktig at ansatte som underviser for barn eller jobber med samtaletilbud til barn har barnefaglig kompetanse. Språk og muntlig kommunikasjon må tilpasses barnets alder, modenhet og utviklingsnivå, så vel som kultur- og språkbakgrunn.

I tillegg bør sentrene vurdere følgende grep i sin skriftlige kommunikasjon og sitt informasjonsarbeid:

Bruk av tolk for barn

I Veilederen for flerkulturelle, finner du en egen ressurs om tolkesamtaler med overgrepsutsatte. Å tolke for barn er likevel annerledes enn å tolke for voksne brukere og krever noen ekstra hensyn.

Problemstillingene og tipsene under er basert på diskusjoner i referansegruppen og tidligere forskning125.

Ressurser og kildehenvisninger

Anbefalte ressurser

Kilder

Barneombudet. 2018a. «Alle kjenner noen som har opplevd det». Samtaler med ungdom om seksuelle krenkelser. Oslo: Barneombudet. ISBN 978-82-7987-052-4

Barneombudet. 2018b. «Hadde vi fått hjelp tidligere, hadde alt vært annerledes». Erfaringer fra barn og unge utsatt for vold og overgrep. Oslo: Barneombudet. ISBN 978-82-7987-054-8

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). 2016. Gjennomgang av tilbudet til barn på sentrene mot incest og seksuelle overgrep. Rapport 17/2016. Oslo: Bufdir.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). 2018a. Statistikk for sentrene mot incest og seksuelle overgrep 2017. Hentet fra https://www.bufdir.no/

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). 2018b. Rundskriv 10/2018. Regelverk for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt. Hentet fra https://www.bufdir.no/

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). 2018c. Forbered barn som skal til tilrettelagt avhør. Hentet fra https://www.bufdir.no/vold/Krisesenterveileder/Oppfolging_av_barn_pa_krisesenter_1/Samtaler_med_barn/Barn_som_skal_til_avhor_pa_barnehus/

Bendixen, Mons, Karen M. Muus og Berit Schei. 1994. «The impact of child sexual abuse—A study of a random sample of Norwegian students». Child Abuse & Neglect, Vol. 18 (10), s. 837-847.

Dahle, Torbjørg, Hilde Aalvik Dalen, Eivind Meland og Hans-Johan Breidablik. 2010. «Uønskede seksuelle erfaringer og helseplager blant ungdom». Tidsskrift for Den norske legeforening130: 1912-1916.

Eide-Midtsand, Nils. 2014. «Utfordringer og muligheter knyttet til skam og skyld i terapien til en tolv år gammel gutt». I Seksuelle overgrep mot barn: Traumebevisst tilnærming, redigert av Siri Søftestad og Inger Lise Andersen, 162-175.Oslo: Universitetsforlaget.

FMSO. 2018. Faglig Plattform.Hentet fra https://fmso.no/faglig-plattform/

FN-Sambandet. 2018. FNs konvensjon om barns rettigheter (barnekonvensjonen).Hentet fra https://www.fn.no/Om-FN/Avtaler/Menneskerettigheter/Barnekonvensjonen

Gamst, Kari Trøften. 2011. Profesjonelle barnesamtaler: Å ta barn på alvor. Oslo: Universitetsforlaget.

Grunnloven. 1814. Kongeriket Noregs grunnlov.LOV-1814-05-17. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17-nn

HandleKraft. 2019. Traumebevisst omsorgs tre grunnpilarer.RVTS. Hentet fra: https://sor.rvts.no/filestore/Filarkiv/Dokumenter/Fagstoff/Psykisk_helse/tre_grunnpilarer1.pdf

Hellevik, Per og Carolina Øverlien. 2016. “Teenage intimate partner violence: Factors associated with victimization among Norwegian youths”. Scandinavian Journal of Public Health:1-7. doi: 10.1177/1403494816657264

Holt, Tonje, Lisa Govasli Nilsen, Linda Holen Moen og Ingunn Rangul Askeland. 2016. Behandlingstilbudet til barn som er utsatt for og som utøver vold og seksuelle overgrep: En nasjonal kartleggingsundersøkelse. Rapport 6/2016.Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Jørgensen, Tone Weire og Ole Greger Lillevik. 2016. «Traumebevisst omsorg i arbeid med voldsutsatte barn». I Vold mot barn: Teoretiske, juridiske og praktiske tilnærminger, redigert av Kate Mevik, Ole Greger Lillevik og Oddbjørg Edvardsen, 186-206. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Jørgensen, Tone Weire og Heine Steinkopf. 2013. Traumebevisst omsorg. Forsterhjemskontakt, 1, 10-17.

Kanstad, Marit og Jorunn Gran. 2016.Kommunikasjon med barn via tolk – et flerfaglig samarbeidsprosjekt. Rapport. Trondheim: NTNU. ISBN 978-82-7332-093-3

Langballe, Åse. 2011. Den dialogiske barnesamtalen. Hvordan snakke med barn om sensitive temaer. Rapport. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, NKVTS.

Langballe, Åse og Jon-Håkon Schultz. 2016. «Elever utsatt for vold og seksuelle overgrep – samtalen som redskap for å oppdage og hjelpe». I Vold mot barn: Teoretiske, juridiske og praktiske tilnærminger, redigert av Kate Mevik, Ole Greger Lillevik og Oddbjørg Edvardsen, 117-134. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Lanzarote-konvensjonen. 2007. Europarådets konvensjon om vern av barn mot seksuell utnytting og seksuelt misbruk – CETS 201.Hentet fra https://lovdata.no/dokument/TRAKTAT/traktat/2007-10-25-25

Medietilsynet. 2018. Barn og medier-undersøkelsen 2018: 9 - 18-åringer om medievaner og opplevelser. Rapport. Oslo: Medietilsynet. https://www.medietilsynet.no/globalassets/publikasjoner/barn-og-medier-undersokelser/2018-barn-og-medier

Mevik, Kate og Oddbjørg Edvardsen. 2016. «Barns rett til beskyttelse og medbestemmelse – med utgangspunkt i barnekonvensjonen». I Vold mot barn: Teoretiske, juridiske og praktiske tilnærminger, redigert av Kate Mevik, Ole Greger Lillevik og Oddbjørg Edvardsen, 52-67. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Mossige, Svein og Kari Stefansen, red. 2016. Vold og overgrep mot barn og unge: Omfang og utviklingstrekk 2007– 2015. NOVA rapport 5/2016. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

Myhre, Mia, Siri Thoresen og Ole Kristian Hjemdal. 2015. Vold og voldtekt i oppveksten: En nasjonal intervjuundersøkelse av 16- og 17-åringer. NKVTS rapport 1/2015. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). 2018. Veileder for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vold i nære relasjoner. https://voldsveileder.nkvts.no

Norsk forening for kognitiv terapi (NFKT). 2019. Kognitiv terapi og veiledet selvhjelp for barn og unge. Hentet fra https://www.kognitiv.no/wp-content/uploads/2014/11/Informasjon-om-kognitiv-terapi-for-barn-og-unge.pdf

Pasient- og brukerrettighetsloven. 1999. Lov om pasient- og brukerrettigheter. LOV-1999-07-02-63. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63

Politiet, Kripos. 2016. Seksuelle overgrep mot barn under 14 år. Oslo: Kripos.

Riksadvokaten. 2017. «Enkelte utfordringer ved etterforsking av internettrelaterte overgrep mot barn». Brev av 04.04.2017, til Justis- og beredskapsdepartementet.

Schou, Line, Grete Dyb og Sidsel Graff-Iversen. 2007. Voldsutsatt ungdom i Norge - resultater fra helseundersøkelser i seks fylker. Rapport 2007:8. Oslo: Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Selvhjelp Norge. 2018. Hva er selvorganisert selvhjelp?Hentet fra http://www.selvhjelp.no/no/Selvhjelp/Om_selvhjelp/Hva+er+selvorganisert+selvhjelp%3F.9UFRjU4H.ips

Smette, Ingrid, Kari Stefansen og Jane Dullum. 2017. Sentrene mot incest og seksuelle overgrep. En evaluering av sentrenes arbeid og rammevilkår. NOVA rapport 16/17. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

SMISO Sør-Trøndelag. 2019. Selvhjelp. Hentet fra https://smiso-st.no/selvhjelp

Stefansen, Kari. 2017. “Staging a caring atmosphere: Child-friendliness in barnahus as a multidimensional phenomenon”. ICollaborating Against Child Abuse, redigert av S. Johansson m.fl., 35-56. doi: 10.1007/978-3-319-58388-4_2

Steffensen, Solrun Elisabeth. 2018. Veiledet selvhjelp. NAPHA. Hentet fra https://www.napha.no/veiledet_selvhjelp_film/

Steine, Iris M., Anne Marita Milde, Bjørn Bjorvatn, Janne Grønli, Inger Hilde Nordhus, Jelena Mrdalj og Ståle Pallesen. 2012. «Forekomsten av seksuelle overgrep i et representativt befolkningsutvalg i Norge». Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 10, 2012, side 950-957.

Søftestad, Siri. 2018. Grunnbok i arbeid med seksuelle overgrep mot barn.Oslo: Universitetsforlaget.

Søftestad, Siri. 2014. «Traumebevissthet i samtaler mellom barn og voksne om seksuelle overgrep». I Seksuelle overgrep mot barn: Traumebevisst tilnærming, redigert av Siri Søftestad og Inger Lise Andersen, 132-146.Oslo: Universitetsforlaget.

Thoresen, Siri og Ole Krsitian Hjemdal, red. 2014. Vold og voldtekt i Norge: En nasjonal forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv. NKVTS rapport 1/2014. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Winsvold, Aina. 2015. «Det som skjer på nett forblir på nett»: Hvordan barnehusene håndterer nettrelaterte overgrep. Notat 2/2015. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, NOVA.

Øvreeide, Halvor. 2009. Samtaler med barn. Metodiske samtaler med barn i vanskelige livssituasjoner. 3.utgave. Høyskoleforlaget: Kristiansand

Aanerød, Line Merete Tangen og Svein Mossige. 2018. Nettovergrep mot barn i Norge 2015-2017: Rapport basert på erfaring fra Kripos, politiet, tjenesteleverandører og internasjonal forskning. NOVA rapport 10/2018. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

Fotnoter

 1. Pasient- og brukerrettighetsloven 1999
 2. Bufdir 2018c
 3. Søftestad 2018
 4. Jørgensen og Steinkopf 2013
 5. Jørgensen og Steinkopf 2013
 6. Jørgensen og Lillevik 2016
 7. Jørgensen og Steinkopf 2013
 8. Jørgensen og Steinkopf 2013
 9. Jørgensen og Steinkopf 2013
 10. Jørgensen og Steinkopf 2013
 11. HandleKraft 2019
 12. HandleKraft 2019
 13. NFKT 2019
 14. Thoresen og Hjemdal 2014
 15. Thoresen og Hjemdal 2014
 16. Myhre m.fl. 2015
 17. Mossige og Stefansen 2016
 18. Mossige og Stefansen 2016
 19. Thoresen og Hjemdal 2014
 20. Myhre m. fl. 2015
 21. Thoresen og Hjemdal 2014
 22. Myhre m.fl. 2015
 23. Barneombudet 2018b
 24. Holt m.fl. 2016
 25. Holt m.fl. 2016
 26. Bufdir 2016, Barneombudet 2018b
 27. Politiet 2016
 28. Politiet 2016, Riksadvokaten 2017, Aanerød og Mossige 2018
 29. Politiet 2016
 30. Aanerød og Mossige 2018
 31. Medietilsynet 2018, Barneombudet 2018
 32. Straffeloven § 311
 33. Hellevik og Øverlien 2016
 34. Medietilsynet 2018
 35. Winsvold 2015, Aanerød og Mossige 2018
 36. Winsvold 2015
 37. Winsvold 2015, Aanerød og Mossige 2018
 38. Bufdir 2018a
 39. Bufdir 2016
 40. Bufdir 2016
 41. Bufdir 2016
 42. Barneombudet 2018b
 43. Smette m. fl. 2017
 44. Bufdir 2016
 45. Barneombudet 2018b
 46. Barneombudet 2018b
 47. Bufdir 2016, Barneombudet 2018b
 48. NKVTS 2018
 49. Thoresen og Hjemdal 2014
 50. Myhre m.fl. 2015
 51. Dahle m.fl. 2010, Schou m.fl. 2007
 52. Myhre m.fl. 2015
 53. Myhre m.fl. 2015
 54. Myhre m.fl. 2015, Dahle m.fl. 2010, Schou m.fl. 2007, Bendixen m.fl. 1994, Steine m.fl. 2012.
 55. Myhre m.fl. 2015
 56. Myhre m.fl. 2015
 57. Myhre m.fl. 2015
 58. Schou m.fl. 2007, Myhre m.fl. 2015
 59. Mossige og Stefansen 2016
 60. Dahle m.fl. 2010
 61. FMSO 2018
 62. FN-sambandet 2018
 63. FN-sambandet 2018
 64. FN-sambandet 2018
 65. Grunnloven 1814
 66. Mevik og Edvardsen 2016
 67. Grunnloven 1814
 68. Lanzarote-konvensjonen 2007
 69. Lanzarote-konvensjonen 2007
 70. FN-Sambandet 2018
 71. Mevik og Edvardsen 2016
 72. Barnevernloven 2005
 73. Pasient- og brukerrettighetsloven 1999
 74. Mevik og Edvardsen 2016
 75. Myhre m.fl. 2015, Mossige og Stefansen 2016.
 76. Pasient- og brukerrettighetsloven 1999
 77. Pasient- og brukerrettighetsloven 1999
 78. Pasient- og brukerrettighetsloven 1999
 79. Pasient- og brukerrettighetsloven 1999
 80. FMSO 2018
 81. Søftestad 2018
 82. Søftestad 2014
 83. Søftestad 2014
 84. Gamst 2011
 85. Langballe 2011
 86. Øvreeide 2009
 87. Øvreeide 2009
 88. Øvreeide 2009
 89. Gamst 2011
 90. Gamst 2011
 91. Gamst 2011
 92. Gamst 2011
 93. Gamst 2011
 94. Myhre m. fl. 2015
 95. Langballe 2011
 96. Øvreeide 2009
 97. Eide-Midtsand 2014
 98. Øvreeide 2009
 99. Øvreeide 2009
 100. Øvreeide 2009
 101. Øvreeide 2009
 102. Øvreeide 2009
 103. Øvreeide 2009
 104. Gamst 2011
 105. Øvreeide 2009
 106. Øvreeide 2009
 107. Langballe og Schultz 2016, Gamst 2011
 108. Gamst 2011.
 109. Langballe og Schultz 2016, Gamst 2011
 110. Langballe og Schultz 2016, Gamst 2011
 111. Jørgensen og Lillevik 2016.
 112. Øvreeide 2009.
 113. Jørgensen og Lillevik 2016.
 114. Øvreeide 2009.
 115. Gamst 2011
 116. Gamst 2011
 117. Øvreeide 2009
 118. Gamst 2011, Øvreeide 2009
 119. Øvreeide 2009
 120. Øvreeide 2009
 121. Øvreeide 2009
 122. Winsvold 2015
 123. Gamst 2011, Langballe og Schultz 2016, Stefansen 2017 og Øvreeide 2009.
 124. FN-Sambandet 2018
 125. Kanstad og Gran 2016, Gamst 2011