Tilbud ved sentrene

Enesamtaler

I enesamtaler får en bruker snakke med en faglig veileder om sin egen historie og problematikk. Det er individuelt hvor ofte og hvor mange samtaler den enkelte har behov for. Omfang av samtaler vil også være avhengig av hvor i egen bearbeidingsprosess personen er. Samtalen er basert på dialog mellom bruker og ansatt med faglig kompetanse, og det er alltid brukeren som styrer hva som skal deles. En individuell samtale kan foregå på eller utenfor senteret, eller pr telefon. Samtaler tilbys også til partnere eller andre nærstående.

Selvhjelpsgrupper

I en selvhjelpsgruppe møtes brukere for å dele tanker og erfaringer, og for å være til gjensidig støtte. For mange er dette veien videre etter en periode med samtale med faglig veileder. Medlemmene i selvhjelpsgruppen jobber med å endre egne uheldige mestringsstrategier til bedre måter å håndtere situasjoner på. Selvhjelpsgruppene settes sammen av de ansatte basert på kriterier som alder, problematikk og interesser, og det er altid en individuell samtale med gruppeleder i forkant.

Andre grupper

Det settes sammen grupper ut ifra behov fra brukerne så vel som faglige hensyn. Felles for gruppene er at de handler om måter å tilrettelegge for hjelp til selvhjelp. Eksempler på grupper er temagruppe, samtalegruppe, musikkgruppe, kreativ gruppe og kroppsgruppe.

Temamøter

Foredragene på temamøtene skal gi kunnskap og innsikt til emner knyttet til seksuelle overgrep. I etterkant av temakveldene blir det noen ganger invitert til en åpen samtalegruppe hvor man kan dele refleksjoner og egne erfaringer. Noen temakvelder er for utsatte, andre er for pårørende og nærstående og andre igjen er for foresatte.

Åpent hus/ Innomstikk

Sentrene legger i ulik grad til rette for uorganisert opphold. Noen sentre har åpent et bestemt antall timer i uken, mens det på andre sentre er mulig å sette i gang brukerstyrte aktiviteter. Noen sentrene har også åpen lunsj en eller flere dager i uken.

Utadrettet

Sentrene driver med undervisning og foredrag. Sentrene har forskjellige målgrupper for undervisningsopplegget, men på landsbasis dekkes alt fra barnehager til grunnskole, vidergående skole og høyere utdanning. Det finnes opplegg for både elever og lærere.