Tilpasset tilbud for flerkulturelle brukere

Tilbud til flerkulturelle brukere 

I den faglige plattformen fremgår det at sentrene skal ha et tilpasset tilbud til flerkulturelle brukere. Vi vet at etniske minoriteter bruker sentertilbudet i mindre grad enn etniske nordmenn. Regjeringens opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017 - 2021) slår fast at det er behov for økt innsats for å gjøre sentrenes tilbud godt kjent i innvandrerbefolkningen. Vi har derfor utviklet denne veilederen for å støtte sentrenes arbeid for personer med innvandrerbakgrunn og andre flerkulturelle brukere, inkludert den samiske urbefolkningen og nasjonale minoriteter.

Fremmedspraklig

Hvem er de flerkulturelle brukerne?

Norge er et mangfoldig samfunn med innbyggere med ulik kulturell tilhørighet og bakgrunn. Majoritetsbefolkningen er etniske nordmenn, men en betydelig andel av befolkningen i dag er flerkulturelle.

 

Begrepet flerkulturelle er i denne sammenhengen en samlebetegnelse på personer som har tilhørighet til en eller flere kulturer i tillegg til den norske. Flerkulturelle brukere omfatter da urfolk, nasjonale minoriteter, personer med innvandrerbakgrunn, personer med blandet etnisitet og andre som av ulike grunner identifiserer seg med mer enn én kultur. Innimellom bruker vi også begrepene minoritet eller etnisk minoritet, da for å synliggjøre maktforhold.

 

Samer har status som urfolk i Norge. Dette innebærer at samer har rett til å sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv, på lik linje med den norske befolkningen1.

 

Jøder, kvener/norskfinner, skogfinner, rom og romanifolk har status som nasjonale minoriteter, med århundrelang tilknytning til Norge. Disse gruppene har rett til særlig tilrettelegging for å bevare og videreutvikle sin kultur, identitet og språk.

 

Mer enn en av seks personer i Norge har innvandrerbakgrunn, per 20182. Personer med innvandrerbakgrunn inkluderer personer som selv har innvandret og norskfødte med innvandrerforeldre. De vanligste formene for innvandring er arbeidsinnvandring og familiegjenforening. Andre årsaker til innvandring er flukt og utdanning.

 

Flerkulturelle brukere er en sammensatt gruppe uten gitte fellestrekk. Deres opplevelser og erfaringer vil påvirkes av mange faktorer, inkludert nasjonalitet og landbakgrunn, botid i Norge, religion, hudfarge, kjønn, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, sosial klasse og utdanningsnivå, seksuell orientering og funksjonsnedsettelse.

 

Det er ikke gitt at behovene til en flerkulturell overgrepsutsatt vil skille seg fra behovene til en hvit, etnisk nordmann. Vi anbefaler derfor en kultursensitiv tilnærming til arbeidet med alle overgrepsutsatte.

 

Her kan du lese mer om kultursensitivitet.

Hva innebærer et tilpasset tilbud?

For å nå målet om et likeverdig tilbud til flerkulturelle brukere, kreves det at man har et tilpasset tilbud som inkluderer alle uansett etnisk, kulturell eller religiøs tilhørighet. Et tilpasset tilbud til flerkulturelle innebærer blant annet å forstå kulturelle kontekster, å forebygge mot diskriminering og utadrettet arbeid.

Å forstå kulturelle kontekster

Å peke på særtrekk ved overgrepserfaringer og hjelpebehov blant flerkulturelle som gruppe, kan være problematisk. Da slike særtrekk aldri vil gjelde alle og kunnskap om slik tematikk kan bli til skylapper som gjør at vi mistolker den enkeltes situasjon og behov.

 

Likhetstrekkene i overgrepserfaringer vil oftest være større enn forskjellene, uavhengig av etnisitet og kulturell tilhørighet. Opplevelse av tillitsbrudd, maktmisbruk og krenkelse, og reaksjoner som skam og skyld vil være felles for de fleste. Ansatte ved SMISO har god kunnskap om vanlige reaksjoner etter overgrep og traumebasert omsorg. Denne kunnskapen er det aller viktigste som sentrene har å tilby i møte med flerkulturelle og alle andre brukere.

 

Forskning og erfaring tilsier likevel at brukere kan vektlegge ulike forhold ved overgrepet, basert på kulturell kontekst. Kulturelle faktorer kan påvirke bearbeidelse av overgrep, og hvorvidt og hos hvem man søker hjelp. Intervjuer med hjelpere om overgrep mot barn og unge med minoritetsbakgrunn, har vist en tendens blant hjelpere til å ville bagatellisere forskjeller. Men det kan være av stor helsemessig betydning at hjelpere evner å se kulturelle forskjeller og tilpasse seg disse etter behov3.

 

 

Overgrepsutsatte minoritetspersoner har fortalt at de opplever det som viktig at hjelpere forstår deres kulturelle, religiøse og etniske kontekst, og at hjelpere har en forståelse av rasisme og etnisk diskriminering 4.

 

For å kunne gi et likeverdig tilbud, trenger du som hjelper derfor å ha noe kunnskap om potensielle forskjeller eller særtrekk i overgrepsutsattes opplevelser, inkludert opplevde hindre for å søke hjelp. Disse barrierene kan være personlige og knyttet til den utsattes gruppetilhørighet og minoritetsmiljø. Eller de kan være strukturelle, knyttet til hvordan hjelpetilbudet er organisert og hvilken kompetanse de ansatte har.

 

Forebygge mot diskriminering

Sentre som har sosiale tilbud, innomstikk og/eller gruppetilbud bør tenke gjennom hvordan de best kan skape trygge og inkluderende rom. Frykt for diskriminering kan avskrekke utsatte fra å oppsøke hjelp og bruke sentertilbudet.

Utadrettet virksomhet

Ifølge retningslinjene fra Bufdir innebærer et tilpasset tilbud blant annet å synliggjøre tilbudet gjennom egnet informasjonsmateriell rettet mot brukergruppen og gjennom samarbeid med relevante organisasjoner og miljøer5. Dette framgår også av senternes felles faglige plattform 6.

 

Utadrettet arbeid innebærer at sentrene:

 • Bidrar til at etniske minoriteter, innvandrere, urbefolkning og nasjonale minoriteter vet hva seksuelle overgrep er, kjenner sine rettigheter og vet om sentertilbudet.
 • Tilpasser tilbudet både fysisk og digitalt, og i øvrig kommunikasjon for å gjøre det tilgjengelig for alle. Informasjon bør være tilgjengelig på ulike språk og i ulike format.
 • Driver opplysningsarbeid for å bryte ned tabuer, myter og fordommer knyttet til kultur, etnisitet og seksuelle overgrep.
 • Synliggjør og presiserer at tilbudet er for flerkulturelle brukere. Samt skrive hva senteret har av muligheter for tilrettelegging (universell utforming, tolk, tilbud til barn, osv.).

 

Informasjonsarbeid til flerkulturelle brukere:

 • Forberedende arbeid: Forberede forsamlingen på forhånd – hvem skal komme, hva skal vi snakke om, hvorfor?
 • Formidling: Tydeliggjøre at dette er allmenn informasjon som er viktig for alle i Norge å få. Det er ikke rettet spesifikt mot en gruppe. Formidle informasjonen på en måte som ikke er stigmatiserende. Seksuelle overgrep skjer i alle kulturer, samfunnslag, osv.
 • Budskap: Fokus på menneskerettigheter og lovverk. Informere om den enkelte sine rettigheter. Informere om hjelpeapparatet. Hvordan får du hjelp? Hva slags hjelp kan du få?
 • Samarbeid: Undersøke muligheten for å trekke inn lokale organisasjoner i samarbeid.
 • Arenaer: Skoler, helsestasjoner, ungdomsklubber, mottak, organisasjoner, trossamfunn, idrettslag, Ung.no, Forandringsfabrikken, o.l..
 • Informasjonsbrosjyrer: På flere språk og papirversjon der hvor folk er. Ikke alle har tilgang på digitale plattformer.

 

Kultursensitivitet som metode

Kultursensitivitet som metode har mange likhetstrekk med selvhjelpsprinsippet som ligger til grunn for sentrenes arbeid. I hjelp-til-selvhjelp vektlegges brukernes opplevelse av egen situasjon, og hjelperne søker å aktivisere brukernes egne ressurser for mestring 7. Denne tilnærmingen gir et godt utgangpunkt for kultursensitiv kommunikasjon.

 

Kultursensitivitet i hjelpearbeid handler om å være seg bevisst kulturelle likheter og forskjeller mellom bruker og hjelper, og aktivt jobbe for å forstå egne og andre personers utgangspunkt og livsverden 8.

Hva er kultursensitivitet?

Vi er alle bærere av kultur. Kulturene vi bærer med oss påvirker vår virkelighetsforståelse og kommunikasjon, og dermed møtet med andre mennesker. For å bruke kultursensitivitet, trenger vi først en felles forståelse av begrepet kultur. Kultur er ikke absolutt, men noe som stadig er i endring. Vi kan forstå kultur som «de kunnskaper, verdier og handlingsmønstre mennesker tilegner seg som medlemmer av samfunn».9

 

Når vi legger en slik bred forståelse til grunn, handler kultur om sosiale så vel som geografiske eller etniske skillelinjer. Kultursensitivitet er derfor like relevant og viktig i møte med personer med samme etniske bakgrunn som deg selv, som i møte med personer med en annen etnisitet.

 

Kultursensitivitet handler ikke om å skaffe seg detaljert kunnskap om ulike etniske grupper, språk, land eller religioner. Slik kunnskap, ofte kalt kulturkompetanse, kan likevel være nyttig i gitte situasjoner. For eksempel er det en fordel at ansatte som jobber i samiske forvaltningsområder har kunnskap om samisk kultur og historie.

 

Når vi her snakker om kultursensitivitet, mener vi en åpen og nysgjerrig tilnærming til hvordan ulike kulturelle faktorer kan påvirke menneskers erfaringer og behov. Kultursensitivitet er med andre ord en metode for å avdekke det vi trenger å forstå om brukeren og deres situasjon, for å yte god hjelp.

 

«Det er først gjennom samtaler og observasjoner av den enkelte pasient at vi kan skaffe oss bilde av hvordan akkurat denne pasienten tolker og lever med sin kultur (…) hva vi trenger å lære om hverandre, og hva vi kan bruke som felles utgangspunkt for samhandling».10

 

Kultursensitivitet handler også om å vende blikket mot oss selv og egen praksis. Det er lett at fokuset vårt som hjelpere blir på brukeren og det vi forstår som brukerens utfordringer. Men disse utfordringene kan og bør snus på hodet, og hjelpe oss med å forstå våre egne utfordringer, eller strukturelle problemer11. Kanskje er ikke problemet brukerens lave norskkunnskaper, men at senteret mangler klare rutiner for bruk av tolk?

Kultursensitiv kommunikasjon i hjelpearbeid

Særlig tre prinsipper trekkes frem for kultursensitiv kommunikasjon i hjelpearbeid: gjensidig presentasjon, motvirkning av etnosentrisme, og løpende refleksjon rundt egen praksis.12

Hva bør hjelpere være oppmerksomme på?

Kunnskap om overgrep og flerkulturelle

Omfang og utsatthet

Risikofaktorer knyttet til situasjon og livsbetingelser

Elementene i en overgrepssituasjon er oftest grunnleggende like, uavhengig av den utsattes etniske, religiøse eller kulturelle tilhørighet. En kultursensitiv tilnærming innebærer at vi skal være forsiktige med å fremmedgjøre den seksuelle volden som flerkulturelle brukere har blitt utsatt for.

 

Likevel kan det for noen flerkulturelle brukere være momenter ved overgrepssituasjonen som vil kreve ekstra bearbeiding eller tilpasset hjelp. Dette gjelder blant annet tilfeller hvor overgriperen utnytter religiøse eller kulturelle forestillinger, eller livsbetingelser knyttet til migrasjon, til å utføre overgrepet.

Barrierer for å søke hjelp og utfordringer i hjelpeapparatet

Barrierer for å søke hjelp

Utfordringer i hjelpeapparatet

Arbeid mot overgrep i den samiske befolkningen

Samer er urbefolkning i Norge og har en særlig rett til språklig og kulturelt tilpassede helse- og sosialtjenester[1].Dette framgår blant annet av Sameloven, FNs erklæring om urfolks rettigheter, Europeisk pakt om regions- eller minoritetsspråk og Europarådets rammekonvensjon for beskyttelse av nasjonale minoriteter.

 

I en levekårsundersøkelse gjennomført i multietniske områder i Midt- og Nord-Norge rapporterte samiske kvinner høyere utsatthet for seksuell vold enn ikke-samiske kvinner[2]. 1 av 5 samiske kvinner (21,8 %) oppga å ha blitt utsatt for seksuell vold, mot 1 av 6 (15,6 %) ikke-samiske kvinner.

 

For samiske menn ble det ikke rapportert høyere utsatthet enn blant ikke-samiske menn. Studien viste også at sammenhengen mellom etnisitet og vold var sterkere i områder hvor samer var i minoritet[3].

 

En studie om utsatte samer kom det fram at ansatte i hjelpeapparatet og politiet i mindre grad spurte personer med samisk tilknytning om vold og overgrep[4]. Bakgrunnen for dette var at hjelpeapparatet var av den oppfatning at samiske var mer tilbakeholdne med tanke på å søke hjelp.

 

Det finnes også forskning som peker på en rekke svakheter i hjelpeapparatet for samer og andre flerkulturelle utsatt for overgrep[5].Vi vil diskuterer noen av disse utfordringene nedenfor.

Forslag til tiltak ved sentrene

Under følger forslag til tiltak sentrene kan implementere for et mer likeverdig tilbud. Tiltakene er delt inn i tre kategorier: informasjonsmateriell og nettsider, kompetanseheving og internt organisasjonsarbeid, og utadrettet virksomhet.

Bruk av tolk

Senterne møter mennesker i en sårbar og vanskelig situasjon. Psykisk stress og traumereaksjoner kan påvirke en persons språkkompetanse. Samtidig kan kommunikasjonsvansker bli en ekstra stressfaktor for brukeren, i en allerede krevende samtale. Senterne bør derfor ha en lav terskel for bruk av tolk.

 

Også du som hjelper kan ha behov for tolk. Om du sliter med å forstå eller opplever at du ikke blir forstått, kan det være nødvendig å bruke tolk selv om brukeren i utgangspunktet ikke ønsker dette.

 

Ettersom SMISO ikke er en offentlig tjeneste, har senterne ikke en lovpålagt plikt til bruk av tolk. Bruk av tolk ved behov er likevel viktig i et menneskerettighetsperspektiv og for å nå målet om et likeverdig tilbud til alle utsatte.

Språk og traumatiske opplevelser

I møte med minoritetsspråklige brukere, eller personer som har norsk som ett av flere språk, er det fint å være oppmerksom på følgende[1]:

 

 • Å få snakke på eget morsmål kan være tryggende i en sårbar situasjon.

 

 • Språkkompetanse kan synke når mennesker er redde eller syke. Dette innebærer at brukere som til vanlig behersker norsk godt, kan få vanskeligheter med å kommunisere på norsk i en krisesituasjon eller under traumebearbeiding.

 

 • Å prate om overgrep er for de fleste ikke hverdagstale. I tillegg kan språk og begreper knyttet til kropp og seksualitet være svært forskjellige fra språk til språk, og fra kultur til kultur. En flerspråklig bruker kan derfor foretrekke et språk over et annet, når hen skal fortelle om overgrepserfaringer. Det foretrukne språket er ikke nødvendigvis morsmålet eller språket man behersker best.

 

 • Manglende norskkunnskaper kan for enkelte være en kilde til skam, sorg eller frustrasjon. Ved å bruke tolk kan man redusere stress og gyldiggjøre brukerens morsmål.

 

 • Tolkesamtalen kan likevel oppleves som såpass krevende for den utsatte at det blir vanskelig å fortelle. Den ansatte bør være forberedt på at relasjonsbygging kan ta lengre tid.

[1]Magelssen 2007.

Retningslinjer for bestilling av tolk

Det er ulike måter å bestille tolk på. Noen virksomheter eller kommuner har interne formidlingsenheter eller en rammeavtale med en leverandør av tolketjenester[1].

 

Det aller viktigste er å bruke en kvalifisert tolk. Du finner oversikt over kvalifiserte tolker i Nasjonalt tolkeregister. Du kan bestille tolking ved å ta direkte kontakt med tolker oppført i registeret. Om du bestiller tolk via en leverandør, bør du alltid sjekke tolkens kvalifikasjoner i registeret. Mange leverandører bruker ufaglærte tolker.

 

SMISO bør alltid bruke kvalifisert tolk. For det første, krever samtaler om overgrep at tolken har høy språkkompetanse, for å formidle nyansene i brukerens historie og i de ansattes veiledning.

 

For det andre, kan ufaglærte tolker mangle innsikt i de yrkesetiske retningslinjene for tolking og hva taushetsplikten innebærer. At taushetsplikten ivaretas, er svært viktig for brukerne av sentertilbudet. For å sikre at taushetsplikten ivaretas bør tolken signere egen taushetserklæring ved senteret.

 

Lenke til Nasjonalt tolkeregister: https://www.tolkeportalen.no

Fra januar 2020 vil et nytt nasjonalt tolkeregister være tilgjengelig på www.imdi.no.

 

Mer informasjon om bestilling av tolk og tolkekvalifikasjoner, finner du på nettsidene til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi): https://www.imdi.no/tolk/bestille-tolk/

 

Helsedirektoratets veileder om kommunikasjon via tolk: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-om-kommunikasjon-via-tolk-for-ledere-og-personell-i-helse-og-omsorgstjenestene

 

[1]IMDi 2018.

Forberedelse til tolkesamtalen

En vellykket tolkesamtale krever forberedelser. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har utviklet retningslinjer for hvordan du best kan forberede deg til tolkesamtalen og hva du bør tenke på underveis i samtalen.

 

Det finnes også kurs i bruk av tolk, som du kan ta for å bli tryggere på hvordan du forbereder deg til og gjennomfører en tolkesamtale. Disse finner du informasjon om på IMDis nettsider og under.

 

Vi har laget en egen liste med tips til tolkesamtalen, rettet mot deg som jobber med overgrepsutsatte og deres pårørende. Der finner du både generelle råd for tolkesamtaler og særskilte ting å ta hensyn til i samtaler om overgrep.

 

Lenke til IMDis ressurser om bruk av tolk: https://www.imdi.no/tolk/

 

Forberede og gjennomføre en tolket samtale: https://www.imdi.no/tolk/forberede-og-gjennomfore-et-tolkeoppdrag/

 

Tolkeform og tolkemetoder: https://www.imdi.no/tolk/tolkeform-og-tolkemetoder/

 

Kurs i bruk av tolk. Dagskurs via OsloMet - storbyuniversitetet: https://www.imdi.no/tolk/kurs-i-bruk-av-tolk/

 

E-læringskurs om bruk av tolk: https://www.imdi.no/tolk/kurs-i-bruk-av-tolk/

 

E-læringskurs om samisk tolking: http://helsekompetanse.no/kurs/samisk-tolking-i-helsevesenet

 

Tips til samtaler med tolk

Ressurser og kildehenvisninger

Anbefalte ressurser

Organisasjoner og fagmiljøer

Kilder

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). 2017. Tvangsekteskap. Hentet fra https://bufdir.no/vold/Tvangsekteskap_og_aresrelatert_vold/Kunnskap_og_ressurser/Tvangsekteskap/

 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). 2018a. Kunnskap om og holdninger til vold i befolkningen. Rapport.

 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). 2018b. Veileder til Rundskriv 10/2018. Statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt.

 

Bendixen, Mons og Leif Edward Ottesen Kennair. 2014. Resultater fra prosjekt Seksuell helse og trakassering i videregående opplæring 2013-2014.Psykologisk Institutt, NTNU.

 

Bredal, Anna. 2009. «Barnevernet og minoritetsjenters opprør: Mellom det generelle og det spesielle» i K. Eide, N. A. Qureshi, M. Rugkåsa og H. Vike (red.). Over profesjonelle barrierer: Et minoritetsperspektiv på psykososialt arbeid med barn og unge. Oslo: Gyldendal.

 

Dunfjeld, Grethe og Snefrid Møllersen. 2010. «Utvikling av et likeverdig psykisk helsevern til den samiske befolkninga i sørsamisk område. Erfaringer fra reiser i sørsamisk område» (s. 203 – 222). I Silviken, A. & Stordahl, V. (red.). Samisk psykisk helsevern: Nye landskap, kjente steder og skjulte utfordringer. ČalliidLágádus: Kárášjohka - Karasjok.

 

Fjelltun, Aud-Mari Sohini. 2016. Vold og seksuelle overgrep i minoritetsetniske familier.NKVTS Nord. Hentet fra https://docplayer.me/7905293-Vold-og-seksuelle-overgrep-i-minoritetsetniske-familier-aud-mari-sohini-fjelltun-sykepleier-phd-fagteam-flyktninghelse-rvts-nord.html

 

FMSO. 2018. Faglig Plattform.Hentet fra https://fmso.no/faglig-plattform/

 

Eggebø, Helga, Elisabeth Stubberud og Henrik Karlstrøm. 2018. Levekår blant skeive med innvandrerbakgrunn i Norge. Rapport 9/18. Bodø: Nordlandsforskning.

 

Eriksen, Astrid M.A., Ketil Lenert Hansen, Cecilie Javo og Berit Schei.2015. «Emotional, physical and sexual violence among Sami and non-Sami populations in Norway: The SAMINOR 2 questionnaire study”. I Scandinavian Journal of Public Health 43: 588–596. doi: 10.1177/1403494815585936

 

Gerhardsen, E. 2010a. «Hvorfor blir det så vanskelig å fortelle om vold og seksuelle overgrep? Erfaringer fra behandling av barn og unge i samiske miljøer» (s. 123- 149). I Silviken, A. & Stordahl, V. (red.). Samisk psykisk helsevern: Nye landskap, kjente steder og skjulte utfordringer.ČalliidLágádus: Kárášjohka - Karasjok.

 

Gerhardsen, Elisabeth. 2010b. «’Jeg skjønner meg ikke på dem’ - Om kulturelle faktorer i kommunikasjon» (s. 69 - 82). I Silviken, A. & Stordahl, V. (red.). Samisk psykisk helsevern: Nye landskap, kjente steder og skjulte utfordringer. ČalliidLágádus: Kárášjohka - Karasjok.

 

Gerhardsen, Elisabeth. 2017. Å snakke om det skammelige. Kulturelt perspektiv på å fortelle om overgrep, med fokus på det samiske.Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus (SANKS). Videoforedrag:

https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/sanks/videoforedrag-fra-sanks/elisabeth-gerhardsen-a-snakke-om-det-skammelige

 

Grunnloven. 1814. Kongeriket Noregs grunnlov. LOV-1814-05-17. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17-nn#KAPITTEL_5

 

Hansen, Ketil Lenert. 2012. «Samehets, fordommer og helse» (s. 71-79). I Jentoft, S., Nergård J.-I. & Røvik, K. A. (red.). Hvor går Nord-Norge? Et institusjonelt perspektiv på folk og landsdel. Bind 2. Orkana Akademisk: Stamsund.

 

Holthe, Mira Elise Glaser, Mona-Iren Hauge og Mia Cathrine Myhre. 2016.Seksuelle overgrep mot barn og unge med innvandrerbakgrunn: En undersøkelse av forekomst og erfaring i hjelpeinstansene. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Rapport 1/2016.

 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). 2018. https://www.imdi.no/tolk/

 

Kleiven, Tormod. 2004. Når den utsatte blir usynlig. Om seksuelle overgrep i kristne miljøer.Oslo: Luther forlag.

 

Lidén, Hilde og Cathrine Holst Salvesen. 2016. «De sa du må». Mindreåriges erfaringer med menneskehandel. Institutt for samfunnsforskning, Rapport 2016:09.

 

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). 2018. www.ldo.no

 

Love, Gillian; De Michele, Grazia; Giakoumidaki, Christina; Herrera Sánchez, Eva; Lukera, Mary Frances; Cartei, Valentina. 2017. Improving access to sexual violence support for marginalised individuals: findings from the LGBT and BME communities. Policy Press.

 

Mossige, Svein og Kari Stefansen. 2016. Vold og overgrep mot barn og unge. Omfang og utviklingstrekk 2007-2015.Nova-rapport nr. 5/16.

 

Mossige, Svein og Grete Dyb. 2009. Voldsutsatte barn og unge i Oslo. Forekomst og innsatsområder for forebygging. Nova-rapport 22/09. Hentet fra http://www.nova.no/asset/3978/1/3978_1.pdf

 

Magelssen, Ragnhild. 2007. Kultursensitivitet. Om å finne likhetene i forskjellene.2.utg. Oslo: Cappelen Damm.

 

MiRA - ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn. 2015. Barnevern i et mangfoldig samfunn – en håndbok for interesserte.Oslo: MiRA-senteret.

 

Norbakken, E. 2012. Når ord mangler. Om seksuelle overgrep i luthersk-læstadianske miljøer. Masteroppgave i diakoni. Oslo: Diakonhjemmet Høgskole.

 

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM). 2018. Vold og overgrep i samiske samfunn. Rapport.

 

NOU 2014:8. Tolking i offentlig sektor – et spørsmål om rettssikkerhet og likeverd.

 

Politiet. 2019. Hva er menneskehandel?Hentet fra https://www.politiet.no/rad/menneskehandel/hva-er-menneskehandel/

 

ProSentret. 2017. Mistanke og magefølelse. Hjelpeapparatet i Oslo sin kunnskap om enslige mindreåriges erfaringer med salg/bytte av sex. Oslo: ProSentret. Rapport.

 

Redd Barna. 2015. «Hvis du ikke spør, klarer jeg ikke fortelle»: Utfordringer ved avdekking av seksuelle overgrep mot barn i minoritetsfamilier. Redd Barna. Rapport.

 

Reform og FMSO. 2017. Ser vi gutta? Gutter og menn utsatt for seksuelle overgrep. Kunnskapsoversikt og 33 anbefalte tiltak.Rapport.

 

Regan, L., Coulter, M., Chantler, K., Davenport, R., & Green, L. 2012. Exploring the service and support needs of male, lesbian, gay, bi-sexual and transgendered and black and other minority ethnic victims of domestic and sexual violence. Report prepared for Home Office SRG/06/017. Bristol: University of Bristol.

 

Schou, Line, Grete Dyb og Sidsel Graff-Iversen. 2007. Voldsutsatt ungdom i Norge - resultater fra helseundersøkelser i seks fylker. Rapport 2007:8. Nasjonalt folkehelseinstitutt.

 

Selvhjelp Norge. 2017. Selvhjelp.Hentet fra http://www.selvhjelp.no/no/Selvhjelp/

 

Skogøy, Elin. 2008. Arbeid med voldsutsatte kvinner med minoritetsbakgrunn.Veileder, NKVTS. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

 

Smette, Ingrid, Kari Stefansen og Jane Dullum. 2017. Sentrene mot incest og seksuelle overgrep. En evaluering av sentrenes arbeid og rammevilkår. Rapport 16/17. Oslo: NOVA.

 

Sommerfeldt, Marianne Buen, Mona-Iren Hauge og Carolina Øverlien. 2014.Minoritetsetniske barn og unge og vold i hjemmet. Utsatthet og sosialfaglig arbeid.Rapport 3/2014. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

 

Statistisk sentralbyrå (SSB). 2018. www.ssb.no

 

Thoresen, S. og Hjemdal, O. K. 2014.Vold og voldtekt i Norge. En nasjonal forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv.Rapport 1/2014.  Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

 

Trane, Kristin. 2011.«Vi tåler å høre din historie».Prosjektrapport. Senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) Sør-Trøndelag.

 

Tyldum, G., H. Lidén, M-L Skilbrei, C.F. Dalseng og K.T. Kindt. 2015. Ikke våre barn. Identifisering og oppfølging av mindreårige ofre for menneskehandel i Norge.Fafo-rapport-rapport 2015:45. Oslo: Fafo.

 

Utlendingsdirektoratet (UDI). 2019. Oppholdstillatelse for deg som har blitt mishandlet.Hentet fra https://www.udi.no/skal-soke/oppholdstillatelse-for-de-som-har-blitt-mishandlet/

 

Vrålstad, Signe og Kjersti Stabell Wiggen (red.). 2017. Levekår blant innvandrere i Norge 2016.Rapport 2017/13. Oslo: Statistisk sentralbyrå (SSB).

 

Øverli, Ingvil Thallaug, Solveig Bergman og Ann-Kristin Finstad. 2017. «Om du tør å spørre, tør folk å svare» Hjelpeapparatets og politiets erfaringer med vold i nære relasjoner i samiske samfunn. Rapport 2/2017.Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

 1. Grunnloven 1814.
 2. Statistisk sentralbyrå 2018
 3. Redd Barna 2015.
 4. Regan m.fl. 2012.
 5. Bufdir 2018b.
 6. FMSO 2018
 7. Selvhjelp Norge 2017
 8. Magelssen 2007
 9. Magelssen 2007
 10. Magelssen 2007
 11. Love m.fl. 2017
 12. Magelssen 2007
 13. Magelssen 2007
 14. Redd Barna 2015
 15. Magelssen 2007