Tilpasset tilbud for flerkulturelle brukere

Tilbud til flerkulturelle brukere 

I den faglige plattformen fremgår det at sentrene skal ha et tilpasset tilbud til flerkulturelle brukere. Vi vet at etniske minoriteter bruker sentertilbudet i mindre grad enn etniske nordmenn. Regjeringens opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017 - 2021) slår fast at det er behov for økt innsats for å gjøre sentrenes tilbud godt kjent i innvandrerbefolkningen 1. Vi har utviklet denne veilederen for å støtte sentrenes arbeid for personer med innvandrerbakgrunn og andre flerkulturelle brukere, inkludert den samiske urbefolkningen og nasjonale minoriteter.

Fremmedspraklig

Hva mener vi med flerkulturelle?

Norge er et mangfoldig samfunn med innbyggere med ulik kulturell tilhørighet og bakgrunn. Majoritetsbefolkningen er etniske nordmenn, men en betydelig andel av befolkningen i dag er flerkulturelle.

Begrepet flerkulturelle er i denne sammenheng en samlebetegnelse på personer som har tilhørighet til en eller flere kulturer i tillegg til den norske. Flerkulturelle brukere omfatter da urfolk, nasjonale minoriteter, personer med innvandrerbakgrunn, personer med blandet etnisitet og andre som av ulike grunner identifiserer seg med mer enn én kultur.

Innimellom bruker vi også begrepene etnisk minoritet, da for å synliggjøre maktforhold mellom minoriteten (mindretallet) og majoriteten (flertallet) basert på kultur, rase, landbakgrunn eller språk.

Samer har status som urfolk i Norge. Dette innebærer at samer har rett til å sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv, på lik linje med den norske befolkningen2. Jøder, kvener/norskfinner, skogfinner, rom og romanifolk har status som nasjonale minoriteter, med århundrelang tilknytning til Norge. Disse gruppene har rett til særlig tilrettelegging for å bevare og videreutvikle sin kultur, identitet og språk.

Mer enn 1 av 6 personer i Norge har innvandrerbakgrunn, per 20183. Personer med innvandrerbakgrunn inkluderer personer som selv har innvandret og norskfødte med innvandrerforeldre. De vanligste formene for innvandring er arbeidsinnvandring og familiegjenforening. Andre årsaker til innvandring er flukt og utdanning.

Flerkulturelle brukere er en sammensatt gruppe uten gitte fellestrekk. Deres opplevelser og erfaringer vil påvirkes av mange faktorer, inkludert nasjonalitet og landbakgrunn, botid i Norge, religion, hudfarge, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, sosial klasse og utdanningsnivå, seksuell orientering og funksjonsevne. Det er ikke gitt at behovene til en overgrepsutsatt med flerkulturell bakgrunn vil skille seg fra behovene til en hvit, etnisk nordmann. Vi anbefaler derfor en kultursensitiv tilnærming til arbeidet med alle overgrepsutsatte.

Hva innebærer et tilpasset tilbud?

For å nå målet om et likeverdig tilbud til flerkulturelle brukere, kreves det at man har et tilpasset tilbud som inkluderer alle uansett etnisk, kulturell eller religiøs tilhørighet. Et tilpasset tilbud til flerkulturelle innebærer blant annet å forstå kulturelle kontekster, å forebygge mot diskriminering og utadrettet arbeid.

Å forstå kulturelle kontekster

Å peke på særtrekk ved overgrepserfaringer og hjelpebehov blant flerkulturelle som gruppe, kan være problematisk. Da slike særtrekk aldri vil gjelde alle og kunnskap om slik tematikk kan bli til skylapper som gjør at vi mistolker den enkeltes situasjon og behov.

Likhetstrekkene i overgrepserfaringer vil oftest være større enn forskjellene, uavhengig av etnisitet og kulturell tilhørighet. Opplevelse av tillitsbrudd, maktmisbruk og krenkelse, og reaksjoner som skam og skyld vil være felles for de fleste. Ansatte ved sentrene har god kunnskap om vanlige reaksjoner etter overgrep og traumebasert omsorg. Denne kunnskapen er det aller viktigste som sentrene har å tilby i møte med flerkulturelle og alle andre brukere.

Forskning og erfaring tilsier likevel at brukere kan vektlegge ulike forhold ved overgrepet, basert på kulturell kontekst4. Kulturelle faktorer kan påvirke bearbeidelse av overgrep, og hvorvidt og hos hvem man søker hjelp. Intervjuer med hjelpere om overgrep mot barn og unge med etnisk minoritetsbakgrunn, har vist en tendens blant hjelpere til å ville bagatellisere forskjeller. Men det kan være av stor helsemessig betydning at hjelpere evner å se kulturelle forskjeller og tilpasse seg disse etter behov.

I en intervjustudie fortalte overgrepsutsatte med flerkulturell bakgrunn at de opplevde det som viktig at hjelpere forstod deres kulturelle, religiøse og etniske kontekst. I tillegg til at hjelpere hadde en forståelse av rasisme og etnisk diskriminering5. For å kunne gi et likeverdig tilbud, trenger du som hjelper derfor å ha noe kunnskap om potensielle forskjeller eller særtrekk i overgrepsutsattes opplevelser, inkludert opplevde hindre for å søke hjelp. Disse barrierene kan være personlige og knyttet til den utsattes gruppetilhørighet og minoritetsmiljø, eller de kan være strukturelle og knyttet til hvordan hjelpetilbudet er organisert og hvilken kompetanse de ansatte har.

Forebygge mot diskriminering

Sentre som har sosiale tilbud, innomstikk og/eller gruppetilbud bør tenke gjennom hvordan de best kan skape trygge og inkluderende rom. Frykt for diskriminering kan hindre utsatte fra å oppsøke hjelp og bruke sentertilbudet.

 

 • Retningslinjer. Sentrene bør ha klare retningslinjer for hvordan diskriminering mellom brukere, eller mellom brukere og ansatte, skal møtes. Inkludert håndtering av kontrete situasjoner og konsekvenser ved vedvarende diskriminering eller trakassering. Retningslinjene skal håndheves.

 

 • Synliggjøring. Etiske retningslinjer eller «leveregler» bør være synlige på senteret, og tilgjengelige på sentrenes nettsider. Retningslinjer kan henges på oppslagstavler, rammes inn eller legges tilgjengelig på bord i stue eller gang/venterom.

 

 • Inkluderende språk. Alle ansatte har et ansvar for å bruke et inkluderende språk og modellere retningslinjene. Ansatte bør øve seg på å møte upassende utsagn på en tydelig og konstruktiv måte. Enkle eksempler på dette er: «Her er alle velkomne …» eller «Her viser vi respekt for alle …».

 

 • Tilstedeværelse. Større sentre kan ha egne miljøarbeidere tilstede i stue og sosiale tilbud, og gi disse et særlig ansvar for gruppedynamikk og trygge rom. Et annet mulig tiltak er å gi alle som bruker stue eller fellesrom en kontaktperson blant de ansatte, som introduserer brukeren til stuetilbudet og forklarer regler for bruk av stua.

 

 • Veiledning. Ansatte bør gis jevnlig mulighet til å ta opp situasjoner man har opplevd som vanskelige i ansattveiledning.

Utadrettet virksomhet

Ifølge retningslinjene fra Bufdir innebærer et tilpasset tilbud blant annet å synliggjøre tilbudet gjennom egnet informasjonsmateriell rettet mot brukergruppen og gjennom samarbeid med relevante organisasjoner og miljøer6. Dette framgår også av sentrenes felles faglige plattform.

 

Utadrettet arbeid innebærer:

 • Spredning av kunnskap. Sentrene skal bidra til at flerkulturelle, etniske minoriteter, innvandrere, urbefolkning og nasjonale minoriteter vet hva seksuelle overgrep er, kjenner sine rettigheter og vet om sentertilbudet.

 

 • Tilpassing av tilbud. Tilbudet skal være tilpasset både fysisk og digitalt, og i øvrig kommunikasjon for å gjøre det tilgjengelig for alle. Informasjon bør være tilgjengelig på ulike språk og i ulike format.

 

 • Opplysningsarbeid. Sentrene skal drive opplysningsarbeid for å bryte ned tabuer, myter og fordommer knyttet til kultur, etnisitet og seksuelle overgrep.

 

 • Synliggjøring. Synliggjør og presiser at tilbudet er åpent for flerkulturelle brukere. Det innebærer også å synliggjøre hva senteret har av muligheter for tilrettelegging (universell utforming, tolk, tilbud til barn, osv).

 

Informasjonsarbeid:

 • Forberedende arbeid. Forbered forsamlingen på forhånd - hvem skal komme, hva skal vi snakke om, hvorfor?

 

 • Formidling. Tydeliggjør at dette er allmenn informasjon som er viktig for alle i Norge å få. Det er ikke rettet spesifikt mot en gruppe. Formidle informasjonen på en måte som ikke er stigmatiserende. Seksuelle overgrep skjer i alle kulturer, samfunnslag, osv.

 

 • Budskap. Fokuser på menneskerettigheter og lovverk. Informer om den enkelte sine rettigheter. Informer om hjelpeapparatet - hvordan får du hjelp? Hva slags hjelp kan du få?

 

 • Samarbeid. Undersøk muligheten for å trekke inn lokale organisasjoner i samarbeidet.

 

 • Arenaer. Skoler, helsestasjoner, ungdomsklubber, mottak, organisasjoner, trossamfunn, idrettslag, Ung.no, Forandringsfabrikken, o.l.

 

 • Informasjonsbrosjyrer. Ha informasjonsbrosjyrer på flere språk og i papirversjon der hvor folk er. Ikke alle har tilgang på digitale plattformer.

Kultursensitivitet

Kultursensitivitet som metode har mange likhetstrekk med selvhjelpsprinsippet som ligger til grunn for sentrenes arbeid. I hjelp-til-selvhjelp vektlegges brukernes opplevelse av egen situasjon, og hjelperne søker å aktivisere brukernes egne ressurser for mestring7. Denne tilnærmingen gir et godt utgangpunkt for kultursensitiv kommunikasjon. Kultursensitivitet i hjelpearbeid handler kort sagt om å være seg bevisst kulturelle likheter og forskjeller mellom bruker og hjelper, og aktivt jobbe for å forstå egne og andre personers utgangspunkt og livsverden8.

Hva er kultursensitivitet?

Vi er alle bærere av kultur. Kulturene vi bærer med oss påvirker vår virkelighetsforståelse og kommunikasjon, og dermed møtet med andre mennesker. For å bruke kultursensitivitet, trenger vi først en felles forståelse av begrepet kultur. Kultur er ikke absolutt, men noe som stadig er i endring. Vi kan forstå kultur som «de kunnskaper, verdier og handlingsmønstre mennesker tilegner seg som medlemmer av samfunn9».

Når vi legger en slik bred forståelse til grunn, handler kultur om sosiale så vel som geografiske eller etniske skillelinjer. Kultursensitivitet er derfor like relevant og viktig i møte med personer med samme etniske bakgrunn som deg selv, som i møte med personer med en annen etnisitet. Kultursensitivitet handler likevel ikke om å skaffe seg detaljert kunnskap om ulike etniske grupper, språk, land eller religioner. Slik kunnskap, ofte kalt kulturkompetanse, kan likevel være nyttig i gitte situasjoner. For eksempel er det en fordel at ansatte som jobber i samiske forvaltningsområder har kunnskap om samisk kultur og historie.

Når vi her snakker om kultursensitivitet, mener vi en åpen og nysgjerrig tilnærming til hvordan ulike kulturelle faktorer kan påvirke menneskers erfaringer og behov. Kultursensitivitet er med andre ord en metode for å avdekke det vi trenger å forstå, om brukeren og deres situasjon, for å yte god hjelp: «Det er først gjennom samtaler og observasjoner av den enkelte pasient at vi kan skaffe oss bilde av hvordan akkurat denne pasienten tolker og lever med sin kultur (…) hva vi trenger å lære om hverandre, og hva vi kan bruke som felles utgangspunkt for samhandling10».

Kultursensitivitet handler også om å vende blikket mot oss selv og egen praksis11. Det er lett at fokuset vårt som hjelpere blir på brukeren og det vi forstår som brukerens utfordringer. Men disse utfordringene kan og bør snus på hodet, og hjelpe oss med å forstå våre egne utfordringer, eller strukturelle problemer. Kanskje er ikke problemet brukerens lave norskkunnskaper, men at senteret mangler klare rutiner for bruk av tolk?

Kultursensitiv kommunikasjon

Særlig tre prinsipper trekkes frem for kultursensitiv kommunikasjon i hjelpearbeid: gjensidig presentasjon, motvirkning av etnosentrisme, og løpende refleksjon rundt egen praksis12.

Tips til hjelpere

Kunnskap om overgrep og flerkulturelle

Omfang og forekomst

Risikofaktorer

Som tidligere nevtn vil elementene i en overgrepssituasjon er oftest grunnleggende like, uavhengig av den utsattes etniske, religiøse eller kulturelle tilhørighet. Likevel kan det for noen flerkulturelle brukere være momenter ved overgrepssituasjonen som vil kreve ekstra bearbeiding eller tilpasset hjelp:

Risikofaktorer og barrierer for hjelp

Barrierer for å søke hjelp

Utfordringer i hjelpeapparatet

Overgrep blant samiske

Samer er urbefolkning i Norge og har en særlig rett til språklig og kulturelt tilpassede helse- og sosialtjenester15. Dette framgår blant annet av Sameloven, FNs erklæring om urfolks rettigheter, Europeisk pakt om regions- eller minoritetsspråk og Europarådets rammekonvensjon for beskyttelse av nasjonale minoriteter.

Det finnes likevel forskning som peker på en rekke svakheter i hjelpeapparatet for samer utsatt for overgrep16:

Forslag til tiltak

Under følger forslag til tiltak sentrene kan implementere for et mer likeverdig tilbud. Tiltakene er delt inn i tre kategorier:

Bruk av tolk

Sentrene møter mennesker i en sårbar og vanskelig situasjon. Psykisk stress og traumereaksjoner kan påvirke en persons språkkompetanse. Samtidig kan kommunikasjonsvansker bli en ekstra stressfaktor for brukeren, i en allerede krevende samtale. Senterne bør derfor ha en lav terskel for bruk av tolk.

Sentrene har ikke en lovpålagt plikt til bruk av tolk, ettersom tilbudet ikke er en offentlig tjeneste. Bruk av tolk ved behov er likevel viktig i et menneskerettighetsperspektiv og for å nå målet om et likeverdig tilbud til alle utsatte.

Språk og traumatiske opplevelser

I møte med minoritetsspråklige brukere, eller personer som har norsk som ett av flere språk, er det fint å være oppmerksom på følgende53:

Retningslinjer for bestilling av tolk

Det er ulike måter å bestille tolk på. Noen virksomheter eller kommuner har interne formidlingsenheter eller en rammeavtale med en leverandør av tolketjenester54.

Det aller viktigste er å bruke en kvalifisert tolk. Du finner oversikt over kvalifiserte tolker i Nasjonalt tolkeregister. Du kan bestille tolking ved å ta direkte kontakt med tolker oppført i registeret. Om du bestiller tolk via en leverandør, bør du alltid sjekke tolkens kvalifikasjoner i registeret. Mange leverandører bruker ufaglærte tolker.

Sentrene bør alltid bruke kvalifisert tolk. Samtaler om overgrep krever at tolken har høy språkkompetanse, for å formidle nyansene i brukerens historie og i de ansattes veiledning. I tillegg kan ufaglærte tolker mangle innsikt i de yrkesetiske retningslinjene for tolking og hva taushetsplikten innebærer. At taushetsplikten ivaretas, er svært viktig for brukerne av sentertilbudet.

For å sikre at taushetsplikten ivaretas bør tolken signere egen taushetserklæring ved senteret.

Forberedelse til tolkesamtalen

En vellykket tolkesamtale krever forberedelser. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har utviklet retningslinjer for hvordan du best kan forberede deg til tolkesamtalen og hva du bør tenke på underveis i samtalen. Les mer her.

Det finnes også kurs i bruk av tolk, som du kan ta for å bli tryggere på hvordan du forbereder deg til og gjennomfører en tolkesamtale. Disse finner du informasjon om på IMDis nettsider og under.

Vi har laget en egen liste med tips til tolkesamtalen, rettet mot deg som jobber med overgrepsutsatte og deres pårørende. Der finner du både generelle råd for tolkesamtaler og særskilte ting å ta hensyn til i samtaler om overgrep.

Tips til samtaler med tolk

Ressurser og kildehenvisninger

Anbefalte ressurser

Organisasjoner og fagmiljøer

Kilder

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD). 2016. Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017–2021). Prop. 12 S (2016-2017). Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/f53d8d6717d84613b9f0fc87deab516f/no/pdfs/prp201620170012000dddpdfs.pdf

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). 2017. Tvangsekteskap. Hentet fra https://bufdir.no/vold/Tvangsekteskap_og_aresrelatert_vold/Kunnskap_og_ressurser/Tvangsekteskap/

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). 2018a. Kunnskap om og holdninger til vold i befolkningen. Rapport.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). 2018b. Veileder til Rundskriv 10/2018. Statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt.

Bendixen, Mons og Leif Edward Ottesen Kennair. 2014. Resultater fra prosjekt Seksuell helse og trakassering i videregående opplæring 2013-2014. Psykologisk Institutt, NTNU.

Bredal, Anna. 2009. «Barnevernet og minoritetsjenters opprør: Mellom det generelle og det spesielle» i K. Eide, N. A. Qureshi, M. Rugkåsa og H. Vike (red.). Over profesjonelle barrierer: Et minoritetsperspektiv på psykososialt arbeid med barn og unge. Oslo: Gyldendal.

Dunfjeld, Grethe og Snefrid Møllersen. 2010. «Utvikling av et likeverdig psykisk helsevern til den samiske befolkninga i sørsamisk område. Erfaringer fra reiser i sørsamisk område» (s. 203 – 222). I Silviken, A. & Stordahl, V. (red.). Samisk psykisk helsevern: Nye landskap, kjente steder og skjulte utfordringer. ČalliidLágádus: Kárášjohka - Karasjok.

Fjelltun, Aud-Mari Sohini. 2016. Vold og seksuelle overgrep i minoritetsetniske familier. NKVTS Nord. Hentet fra https://docplayer.me/7905293-Vold-og-seksuelle-overgrep-i-minoritetsetniske-familier-aud-mari-sohini-fjelltun-sykepleier-phd-fagteam-flyktninghelse-rvts-nord.html

FMSO. 2018. Faglig Plattform. Hentet fra https://fmso.no/faglig-plattform/

Eggebø, Helga, Elisabeth Stubberud og Henrik Karlstrøm. 2018. Levekår blant skeive med innvandrerbakgrunn i Norge. Rapport 9/18. Bodø: Nordlandsforskning.

Eriksen, Astrid M.A., Ketil Lenert Hansen, Cecilie Javo og Berit Schei. 2015. «Emotional, physical and sexual violence among Sami and non-Sami populations in Norway: The SAMINOR 2 questionnaire study”. I Scandinavian Journal of Public Health 43: 588–596. doi: 10.1177/1403494815585936

Gerhardsen, E. 2010a. «Hvorfor blir det så vanskelig å fortelle om vold og seksuelle overgrep? Erfaringer fra behandling av barn og unge i samiske miljøer», s. 123- 149. I Silviken, A. & Stordahl, V. (red.). Samisk psykisk helsevern: Nye landskap, kjente steder og skjulte utfordringer.ČalliidLágádus: Kárášjohka - Karasjok.

Gerhardsen, Elisabeth. 2010b. «’Jeg skjønner meg ikke på dem’ - Om kulturelle faktorer i kommunikasjon» (s. 69 - 82). I Silviken, A. & Stordahl, V. (red.). Samisk psykisk helsevern: Nye landskap, kjente steder og skjulte utfordringer. ČalliidLágádus: Kárášjohka - Karasjok.

Gerhardsen, Elisabeth. 2017. Å snakke om det skammelige. Kulturelt perspektiv på å fortelle om overgrep, med fokus på det samiske. Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus (SANKS). Videoforedrag: https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/sanks/videoforedrag-fra-sanks/elisabeth-gerhardsen-a-snakke-om-det-skammelige

Grunnloven. 1814. Kongeriket Noregs grunnlov. LOV-1814-05-17. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17-nn#KAPITTEL_5

Hansen, Ketil Lenert. 2012. «Samehets, fordommer og helse», s. 71-79. I Jentoft, S., Nergård J.-I. & Røvik, K. A. (red.). Hvor går Nord-Norge? Et institusjonelt perspektiv på folk og landsdel. Bind 2. Orkana Akademisk: Stamsund.

Holthe, Mira Elise Glaser, Mona-Iren Hauge og Mia Cathrine Myhre. 2016. Seksuelle overgrep mot barn og unge med innvandrerbakgrunn: En undersøkelse av forekomst og erfaring i hjelpeinstansene. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Rapport 1/2016.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). 2018. https://www.imdi.no/tolk/

Kleiven, Tormod. 2004. Når den utsatte blir usynlig. Om seksuelle overgrep i kristne miljøer. Oslo: Luther forlag.

Lidén, Hilde og Cathrine Holst Salvesen. 2016. «De sa du må». Mindreåriges erfaringer med menneskehandel. Institutt for samfunnsforskning, Rapport 2016:09.

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). 2018. www.ldo.no

Love, Gillian; De Michele, Grazia; Giakoumidaki, Christina; Herrera Sánchez, Eva; Lukera, Mary Frances; Cartei, Valentina. 2017. Improving access to sexual violence support for marginalised individuals: findings from the LGBT and BME communities. Policy Press.

Mossige, Svein og Kari Stefansen. 2016. Vold og overgrep mot barn og unge. Omfang og utviklingstrekk 2007-2015. Nova-rapport nr. 5/16.

Mossige, Svein og Grete Dyb. 2009. Voldsutsatte barn og unge i Oslo. Forekomst og innsatsområder for forebygging. Nova-rapport 22/09. Hentet fra http://www.nova.no/asset/3978/1/3978_1.pdf

Magelssen, Ragnhild. 2007. Kultursensitivitet. Om å finne likhetene i forskjellene. 2.utg. Oslo: Cappelen Damm.

MiRA - ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn. 2015. Barnevern i et mangfoldig samfunn – en håndbok for interesserte. Oslo: MiRA-senteret.

Norbakken, E. 2012. Når ord mangler. Om seksuelle overgrep i luthersk-læstadianske miljøer. Masteroppgave i diakoni. Oslo: Diakonhjemmet Høgskole.

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM). 2018. Vold og overgrep i samiske samfunn. Rapport.

NOU 2014:8. Tolking i offentlig sektor – et spørsmål om rettssikkerhet og likeverd.

Politiet. 2019. Hva er menneskehandel? Hentet fra https://www.politiet.no/rad/menneskehandel/hva-er-menneskehandel/

ProSentret. 2017. Mistanke og magefølelse. Hjelpeapparatet i Oslo sin kunnskap om enslige mindreåriges erfaringer med salg/bytte av sex. Oslo: ProSentret. Rapport.

Redd Barna. 2015. «Hvis du ikke spør, klarer jeg ikke fortelle»: Utfordringer ved avdekking av seksuelle overgrep mot barn i minoritetsfamilier. Redd Barna. Rapport.

Reform og FMSO. 2017. Ser vi gutta? Gutter og menn utsatt for seksuelle overgrep. Kunnskapsoversikt og 33 anbefalte tiltak. Rapport.

Regan, L., Coulter, M., Chantler, K., Davenport, R., & Green, L. 2012. Exploring the service and support needs of male, lesbian, gay, bi-sexual and transgendered and black and other minority ethnic victims of domestic and sexual violence. Report prepared for Home Office SRG/06/017. Bristol: University of Bristol.

Schou, Line, Grete Dyb og Sidsel Graff-Iversen. 2007. Voldsutsatt ungdom i Norge - resultater fra helseundersøkelser i seks fylker. Rapport 2007:8. Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Selvhjelp Norge. 2017. Selvhjelp.Hentet fra http://www.selvhjelp.no/no/Selvhjelp/

Skogøy, Elin. 2008. Arbeid med voldsutsatte kvinner med minoritetsbakgrunn. Veileder, NKVTS. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Smette, Ingrid, Kari Stefansen og Jane Dullum. 2017. Sentrene mot incest og seksuelle overgrep. En evaluering av sentrenes arbeid og rammevilkår. Rapport 16/17. Oslo: NOVA.

Sommerfeldt, Marianne Buen, Mona-Iren Hauge og Carolina Øverlien. 2014. Minoritetsetniske barn og unge og vold i hjemmet. Utsatthet og sosialfaglig arbeid. Rapport 3/2014. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Statistisk sentralbyrå (SSB). 2018. www.ssb.no

Thoresen, S. og Hjemdal, O. K. 2014. Vold og voldtekt i Norge. En nasjonal forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv. Rapport 1/2014. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Trane, Kristin. 2011. «Vi tåler å høre din historie». Prosjektrapport. Senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) Sør-Trøndelag.

Tyldum, G., H. Lidén, M-L Skilbrei, C.F. Dalseng og K.T. Kindt. 2015. Ikke våre barn. Identifisering og oppfølging av mindreårige ofre for menneskehandel i Norge. Fafo-rapport 2015:45. Oslo: Fafo.

Utlendingsdirektoratet (UDI). 2019. Oppholdstillatelse for deg som har blitt mishandlet. Hentet fra https://www.udi.no/skal-soke/oppholdstillatelse-for-de-som-har-blitt-mishandlet/

Vrålstad, Signe og Kjersti Stabell Wiggen. 2017. Levekår blant innvandrere i Norge 2016. Rapport 2017/13. Oslo: Statistisk sentralbyrå (SSB).

Øverli, Ingvil Thallaug, Solveig Bergman og Ann-Kristin Finstad. 2017. «Om du tør å spørre, tør folk å svare» Hjelpeapparatets og politiets erfaringer med vold i nære relasjoner i samiske samfunn. Rapport 2/2017. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

 1. BLD 2016.
 2. Grunnloven 1814.
 3. Statistisk sentralbyrå 2018
 4. Redd Barna 2015.
 5. Regan m.fl. 2012.
 6. Bufdir 2018b.
 7. Selvhjelp Norge 2017
 8. Magelssen 2007
 9. Magelssen 2007
 10. Magelssen 2007
 11. Love m.fl. 2017
 12. Magelssen 2007
 13. Magelssen 2007
 14. Redd Barna 2015
 15. Øverli m.fl. 2017
 16. Redd Barna 2015, Holthe m.fl. 2016, NIM 2018, Øverli 2017, Gerhardsen 2010a og 2010b.

 17. Eriksen m. fl. 2015
 18. Eriksen m. fl. 2015
 19. Eriksen m. fl. 2015
 20. Gerhardsen 2010a, Norbakken 2012
 21. Holthe m.fl. 2017
 22. Gerhardsen 2017, Redd Barna 2015
 23. Gerhardsen 2017
 24. Sommerfeldt m.fl. 2014, Trane 2011
 25. Gerhardsen 2010a
 26. Norbakken 2011
 27. Kleiven 2004
 28. Norbakken 2011
 29. Gerhardsen 2017
 30. Gerhardsen 2017
 31. Redd Barna 2015
 32. Redd Barna 2015
 33. Holthe m. fl. 2017, Gerhardsen 2017, Kleiven 2004
 34. Gerhardsen 2017
 35. Informant i Gerhardsen 2017
 36. Redd Barna 2015, Gerhardsen 2017
 37. Gerhardsen 2017, Holthe m. fl. 2017, Love m.fl. 2017
 38. Gerhardsen 2017
 39. Redd Barna 2015
 40. Regan m.fl. 2012, Love m.fl. 2017
 41. Dunfjell og Møllersen 2010
 42. Smette m.fl. 2017, Holthe m.fl. 2016 og Redd Barna 2015
 43. Øverli m.fl. 2017, NIM 2018
 44. Vrålstad og Wiggen 2017, Hansen 2012, Eggebø m. fl. 2018
 45. Love m.fl. 2017, Hansen 2012
 46. Love m.fl. 2017, Hansen 2012
 47. Eggebø m.fl. 2018
 48. NOU 2014: 8
 49. Gerhardsen 2010a og 2010b, Øverli m. fl. 2017
 50. Gerhardsen 2010b
 51. Gerhardsen 2010a
 52. Øverli m. fl. 2017
 53. Magelssen 2007
 54. IMDi 2018
 55. LDO 2019