Visjon

Visjonen vår er: Ingen skal bli utsatt for seksuelle overgrep.

Vi jobber med å nå visjonen gjennom:

  • Kunnskap og profesjonalitet
  • Selvhjelp (på sentrene)
  • Forebygging og åpenhet

 

I FMSO betyr dette at:

Alle skal vite hva seksuelle overgrep er, og kunne bidra til å avdekke og avverge ved mistanke om at noen er utsatt. Dette er særlig viktig når det gjelder barn eller andre utsatte grupper. Vi vil at alle, uavhengig av alder, kjønn, legning, tro og etnisk tilhørighet, skal ha kunnskap om rettighetene sine. Alle skal også ha et språk til å snakke om, og sette grenser for, sin egen kropp. Vi ønsker å bidra til økt bevissthet og bedre holdninger knyttet til respekt for andre mennesker sine grenser.

 Vi ønsker å bryte tausheten som dominerer for seksuelle overgrep. Vi jobber for at det skal være en selvfølge å snakke om seksualitet og grenser, og vi vil fjerne skammen knyttet til det å bli utsatt for seksuelle overgrep. Et overgrep er aldri den utsatte sin skyld. Alle skal vite at det finnes hjelp og hvor de kan få dette.

Vi skal sette seksuelle overgrep på agendaen blant politikere og i samfunnet ellers. Vi skal stille krav til politikere og myndigheter slik at de jobber i tråd med FMSO sin visjon.

Seksuelle overgrep kan skje uavhengig av alder, kjønn, legning, tro og sosial eller etnisk tilhørighet. Derfor er det viktig at arbeidet mot seksuelle overgrep skjer i et livsløpsperspektiv og foregår på flere nivå i samfunnet. For å nå visjonen samarbeider FMSO bredt med aktører som jobber for det samme målet- både myndighetene, offentlige instanser og organisasjoner.