Sentrene

Finn et senter (Find a center)

Et senter mot incest og seksuelle overgrep er et sted der kvinner, menn og ungdom som har vært utsatt for seksuelle overgrep, kan få støtte til å bearbeide det de har vært utsatt for, gjennom hjelp til selvhjelp. Sentrene er også åpne for nærstående og partnere til utsatte, og noen sentre har også tilbud til barn.

Information in English and other languages.

Sentrene er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet og kommer i tillegg til ordinært offentlig tjenestetilbud. Det finnes i dag minst ett senter i hvert fylke, og på landsbasis er det totalt 22 sentre, i tillegg til Dixi Ressurssenter mot voldtekt. Ved sentrene møter man andre med tilsvarende erfaringer, og de ansatte har faglig og/eller erfaringsbasert kunnskap om seksuelle overgrep.

Sentrene skal være et lavterskeltilbud og er åpent for alle i målgruppen. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege eller annet offentlig hjelpeapparat for å ta kontakt med et senter. Personer utsatt for incest og seksuelle overgrep, deres nærstående og offentlige etater kan selv velge hvilket senter de vil forholde seg til, også utenfor egen fylkesgrense. Noen av sentrene er kombinert krise- og incestsenter.

De vanligste forkortelsene for sentrene er:

  • SMI= Støttesenter mot incest
  • SMSO= Senter mot seksuelle overgrep
  • SMISO= Senter mot incest og seksuelle overgrep
  • SSMM= Senter for seksuelt misbrukte menn

Sentrene driftes av midler fra kommune, fylkeskommune, helseforetak og stat etter en 20/80 finansieringsnøkkel, hvorav 20 % lokale midler utløser inntil 80 % statlige midler. Sentrene skal samarbeide med relevante tjenester i øvrig hjelpeapparat og med de regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging –RVTS.

Sentrene jobber også med å bekjempe incest og seksuelle overgrep ved å drive forebyggende arbeid, slik som undervisning og annet opplysningsarbeid i samfunnet.

Følgende av landets 22 sentre er ikke medlem i FMSO: Senter for seksuelt misbrukte menn/SSMM, Norasenteret IKS Øst-Finnmark og Krise- og incestsenteret i Karasjok.